Csorba Győző könyvtár – Irodalmi kvíz (2013. szeptember)
200 ÉVE SZÜLETETT EÖTVÖS JÓZSEF
politikus, író, miniszter, tudománypolitikus, a magyar reformkor kiemelkedő alakja

A kétszáz esztendeje született báró Eötvös József nemcsak korának egyik legkiválóbb regényírója, hanem egyik legolvasottabb és legműveltebb személyisége és államférfija volt. A kerek évforduló kapcsán, irodalmi kvízünkkel mi is szeretnénk hozzájárulni a neves író, politikus, gondolkodó életművének felelevenítéséhez.

A helyes megfejtők között minden hónap végén könyvjutalmat sorsolunk ki.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Eötvös József 1813. szeptember 3-án született Budán nagy múltú nemesi család sarjaként. Az otthon, a család intellektuális – irodalommal, zenével, színházi kultúrával kiművelt – környezetében bontakozott a gyermek Eötvös minden iránt érdeklődő szelleme. A kiváló tanulmányi eredményeknek, az átlagon felüli tájékozottságnak köszönhetően 20 évesen ügyvédi vizsgát tett. Már az egyetemen életre szóló barátságot kötött a későbbi történésszel, publicistával. Ki az ifjúkori barát? *
Egyetemi tanárai közül Horvát István professzor tette rá a legmélyebb hatást, aki felszította bennük a haza iránti lelkesedést. A professzora révén ismerkedhetett meg Kazinczy Ferenccel és Kölcsey Ferenccel. Kölcsey Ferenc és Deák Ferenc szónoklatait gyakran hallgatta – joggyakornokként – az 1832-36-os országgyűlésen. Ők végképp meghatározták pályájának és jellemének alakulását. Élete végéig mesterének tekintette ………… Ferencet, aki egyszerre volt író, kritikus, politikus, publicista, szónok, erkölcsfilozófus – mindaz, amivé ő is válni akart. Kit tekintett mesterének Eötvös József? *
1936-37-ben Trefort Ágostonnal (barátjával, későbbi sógorával) beutazta Nyugat-Európát: Svájcot, Németországot, Hollandiát, Angliát, Franciaországot. Hazatérése után a fejlett államok gazdasági, társadalmi, kulturális, politikai viszonyainak összevetése a magyar valósággal komoly elemzésekre késztették Eötvös Józsefet. A külföldön szerzett tapasztalatai hatására született meg első politikai munkája 1838-ban. Melyik volt ez? *
Az író szabadságtörekvéseinek első szépirodalmi megjelenítője az a mű, mely egy nagy értékválságot tükröz, az 1830-as párizsi júliusi forradalom eredménytelenségét követően. Művével arra keresi a választ, hogy mit kezdjünk életünkkel egy olyan világban, ahol a haszon, az önzés uralkodik. Eötvös a társadalom feltárt sebeire a keresztény humanizmus tanítását kínálja. Melyik műve ez? *
A falu jegyzője Eötvös egyik legsikeresebb regénye. Főhőse – a falu jegyzője – az író egyik legsikerültebb regényalakja: az a fajta tisztalelkű, hajlíthatatlan jellemű, magas képzettségű értelmiségi, aki közel áll a paraszti tömegekhez, s akinek kezében szeretné tudni a nemzet vezetését. Hogy hívják a regény főhősét? *
Eötvös József gazdag életművéből költészetének értékei nem kapnak megfelelő helyet. Eötvös – akárcsak Petőfi – a romantikának abból a programjából indul ki, mely a költő számára az emberiség, a nemzet ügyének felelős vállalását írja elő. Melyik verséből való a részlet, mely önvallomás egyben ars poeticáját is jelenti? „S ilyen legyen dalom: egy villám fénye, / Egy könny, kimondva ezrek kínjait: / Kit nem hevít korának érzeménye, / Szakítsa ketté lantja húrjait.” *
Fiatal írók, publicisták, tudósok, köznemesi értelmiségiek voltak a tagjai annak a liberális ellenzéken belüli körnek, kik másképp foglaltak állást a polgári átalakulást, a reformokat illetően. Ők fogalmazták meg először a parlamenti demokrácia alapjait érintő legfontosabb változások szükségességét, úgy mint a felelős kormány felállítását, a népképviselet bevezetését, az igazságszolgáltatás átalakítását, a népoktatás korszerűsítését. Az irányzat vezetői Eötvös József és Szalay László voltak. Hogy hívták őket? *
A szabadsághoz vezető útnak Eötvös inkább a műveltség – mint a forradalom – útját tekintette. „Az igazság diadalát nem vad erőszak fogja kivívni. A nép szabaddá nem válhatik, míg azt lelki sötétség fogja körül.” Eötvös miniszteri tevékenységének mottójául is szolgálhatnak azok a szavak, melyeket Lőrinc pap mondott ki a Magyarország 1514-ben című regényében. Melyik tárcának volt kétszer is a minisztere? *
Eötvös első minisztersége alatt 1848-ban nyújtotta be azt a törvényjavaslatot, melyet akkor leszavaztak, de két évtizeddel később a kiegyezés után, 1868-ban az lett az alapja a korszakos jelentőségű XXXVIII. törvénynek. Milyen törvény fűződik Eötvös József nevéhez? *
1848 szeptemberében a Batthyány-kormány lemondása után, a bekövetkező eseményektől tartva, külföldre távozott családjával. Münchenben tudományos munkával foglalkozott. Emigrációs töprengéseinek gyümölcse az az államelméleti munkája mely a magyar bölcseleti irodalom kimagasló teljesítménye, melyet Eötvös életművének főműveként tartanak számon. Melyik műve ez? *
A Németországból visszatért (1853) Eötvös működésének javarészt nem az irodalmi, hanem politikai, közéleti tevékenység töltötte ki. 1855-től szinte csak az Akadémiának és a Kisfaludy Társaságnak élt. Mindkét társaságnak fiatalon tagjává majd elnökévé választották. Melyik évben került az Akadémia elnöki székébe? *
Életművében versei, nagyregényei a forradalmat megelőző időszakban, az 1830-as, 1840-es években keletkeztek. Az 1850-es évek végén, az 1860-as években visszatér a szépirodalomhoz, megírja következő, egyben utolsó regényét, mely után csak novellákat ír. Elbeszéléseinek tanulságai (akár a többi műve is) érvényesen szólnak a XXI. század emberéhez. A felsorolt címek közül melyik a kakukktojás, melyik nem novellacím? *
Eötvös József mint családfő is példamutató volt. Szerető férj és féltő szeretettel, gondoskodó figyelemmel, következetes nevelési elvekkel megáldott apa volt. Öt gyermeke született (három lány, két fiú), de a második fiú hathetes korában meghalt. Minden bizalmát egyetlen megmaradt fiába, Lorándba vetette, akinek pályája több ponton hasonlóságot mutatott édesapjával. Melyik válasz nem igaz? *
Eötvös Loránd ……… megalapította a Collegiumot, melyet édesapjáról neveztek el, amely középiskolai tanárok széles látókörű műveltségének képzésére fektette a hangsúlyt, s mely kollégium ma is az ELTE keretein belül, a jó képességű egyetemi hallgatók minőségi tudós-tanár képzését tekinti feladatának. Melyik évben alapította Eötvös Loránd a Collegiumot? *
Kérjük, adja meg nevét és elérhetőségét! *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy