แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบประเมินฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการบริหารจัดการและ การให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงาน โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการ
ขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมินไม่มีชื่อ
ขนาดของโรงเรียน
ตำแหน่ง
อายุราชการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms