แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

  ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ใช้บริการ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ท่านพิจารณาเห็นว่าตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด

  หากท่านไม่ประสงค์จะเลือกข้อใด ให้ทำเครื่องหมายในช่อง N/A
  1. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ (เช่น ให้บริการด้วยความสุภาพ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น หรือการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ฯลฯ)
  2. เนื้อหาและการประชาสัมพันธ์ของศูนย์รับบริจาคฯ เป็นประโยชน์แก่ท่าน (เช่น Website, Social media, โปสเตอร์)
  3. วิธีการ/ขั้นตอนการขอรับบริการจากศูนย์ฯ
  4. ระยะเวลาการดำเนินงานของศูนย์ฯ
  5. การส่งมอบสิ่งพิมพ์ให้แก่ผู้รับบริการ (ทั้งกรณี ผู้รับบริการมาด้วยตนเอง /ส่งให้ผู้รับบริการทางสถานีขนส่ง)
  6. สิ่งพิมพ์ที่ท่านได้รับมีจำนวนที่เพียงพอและตรงกับความต้องการ (หนังสือ, วารสาร, นิตยสาร, ฯลฯ)
  7. ความพึงพอใจที่มีต่อศูนย์รับบริจาคฯ **ในภาพรวม**
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 3

  This is a required question