แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีแผนที่จะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ ในระดับปริญญาตรี จำนวน 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. สนองความต้องการบุคลากรของประเทศ ด้านนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
2. เน้นให้นักศึกษามีความสามารถในการผลิต การบริหารจัดการ การแปรรูป การตลาด และทำธุรกิจด้านเกษตรอินทรีย์ได้ ภายใต้มาตรฐานและคุณภาพสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับภาคปฏิบัติ
3. เน้นการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ร่วมกับการส่งเสริมความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาชีพโดยตรงกับผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
4. สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับ
จึงมีความประสงค์ขอสำรวจความคิดเห็นและข้อมูลความต้องการ การเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อจะได้นำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับไปวางแผนดำเนินงานและจัดการเรียนการสอนเพื่อให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตต่อไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้ (ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการนี้เท่านั้น)
แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. อายุ *
3. ระดับการศึกษาสูงสุด โปรดระบุ *
4. อาชีพ *
5. สถานที่เรียน/ทำงาน *
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
1. ท่านคิดว่าหลักสูตรนี้น่าสนใจหรือไม่ *
1.1 เหตุผลจากข้อ 1 ท่านคิดว่าหลักสูตรนี้น่าสนใจอย่างไร
1.2 เหตุผลจากข้อ 1 ท่านคิดว่าเหตุใดหลักสูตรนี้จึงไม่น่าสนใจ
2. ในกรณีที่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าสถานศึกษา/ครู/ผู้ปกครอง/เพื่อน ท่านจะสนับสนุนให้บุคลากร/นักเรียน/บุตรหลาน/เพื่อน ของท่านสมัครเรียนหลักสูตรนี้หรือไม่ *
2.1 เหตุผลในการสนับสนุนของท่าน เนื่องจาก
2.2 เหตุผลที่ท่านไม่สนับสนุน เนื่องจาก
2.3 เหตุผลที่ทำให้ท่านไม่แน่ใจ เนื่องจาก
3. ท่านคิดว่าช่วงเวลา การจัดการเรียนการสอนประเภทใด เหมาะสมที่สุด *
3.1 เหตุผลจากข้อ 3 ท่านเลือกการเรียนการสอนในภาคปกติเนื่องจาก
3.2 เหตุผลจากข้อ 3 ท่านเลือกการเรียนการสอนในภาคพิเศษเนื่องจาก
4. ท่านคิดว่าวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใดที่เหมาะสม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
5. ท่านคิดว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ แล้วจะสามารถทำงานด้านใดได้บ้าง
6. ท่านคิดว่าค่าใช้จ่ายต่อเทอมที่เหมาะสมที่ท่านยอมรับได้ในการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ควรจะเป็นเท่าไร *
7. กรุณาระบุระดับความคิดเห็นของท่านในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม และทิศทางในการปรับปรุงหลักสูตร *โปรดเลือกระดับที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1) *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
7.1 สถานที่ตั้ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
7.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ
7.3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการจัดการหลักสูตร
7.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม มีความสมบูรณ์ของทรัพยากร
7.5 อาจารย์และบุคลากรมีความชำนาญและมีความพร้อมในการ
7.6 หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่สามารถประกอบธุรกิจได้เองในอนาคต
7.7 หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่มีตลาดแรงงานรองรับในอีก 5-10 ปีข้างหน้า
7.8 หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่มีอัตราการแข่งขันในอาชีพสูง
7.9 หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่มีอัตราค่าตอบแทนสูง
7.10 หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่สามารถประกอบอาชีพหลักและเสริมได้หลากหลาย
8. ข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่เสียสละเวลาและให้ความร่วมมือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facagri.cmru.ac.th
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy