การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

โปรดให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับการสำรวจในครั้งนี้ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และขอขอบคุณในความร่วมมือที่ดีของท่าน ณ โอกาสนี้ด้วย

เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น

  การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐในทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

  2.1 การติดต่อขอข้อมูลข่าวสาร (ล่าสุด) จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ ท่านมีความพึงพอใจในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้ อย่างไร
  1. ความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เช่น การเอาใจใส่ในการให้บริการ ความรู้ในการตอบชี้แจงและให้คำแนะนำ ความสุภาพ เป็นต้น
  2. ความครบถ้วนของข้อมูลข่าวสารที่ต้องการล่าสุด
  3. สถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ไปใช้บริการมีความเหมาะสม สะอาด สะดวกเข้าไปใช้บริการง่าย มีป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน ฯลฯ
  4. ระยะเวลาการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ
  5. ระบบการจัดหมวดหมู่และการสืบค้นข้อมูลข่าวารทางเว็บไซต์/คอมพิวเตอร์
  6.ความครบถ้วนของข้อมูลข่าวสารที่มีไว้ให้บริการ
  7. ความพึงพอใจในภาพรวม
  Please enter one response per row
  8.หน่วยงานภาครัฐมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเพื่อให้ประชาชนได้ค้นข้อมูลข่าวสารตามความสนใจ
  9.หน่วยงานภาครัฐมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความโปร่งใสของหน่วยงาน
  10. หน่วยงานภาครัฐได้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ประชาชนผู้มารับบริการได้รับทราบ
  11. หน่วยงานภาครัฐได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาแข่งขันในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม
  12. หน่วยงานภาครัฐได้ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการบริหารจัดการของหน่วยงาน
  13. หน่วยงานภาครัฐมีการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question