การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
โปรดให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับการสำรวจในครั้งนี้ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และขอขอบคุณในความร่วมมือที่ดีของท่าน ณ โอกาสนี้ด้วย

เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐในทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1.1 เพศ *
1.2 อายุ *
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด *
1.4 อาชีพ *
1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน *
1.6 จำนวนครั้ง(ความถี่)ในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ *
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2.1 การติดต่อขอข้อมูลข่าวสาร (ล่าสุด) จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ ท่านมีความพึงพอใจในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้ อย่างไร
ความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐที่ท่านได้ติดต่อ *
ระดับความพึงพอใจ
1 พอใจมาก
2 พอใจ
3 พอใจน้อย
4 ไม่พอใจ
5 ไม่พอใจมาก
1. ความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เช่น การเอาใจใส่ในการให้บริการ ความรู้ในการตอบชี้แจงและให้คำแนะนำ ความสุภาพ เป็นต้น
2. ความครบถ้วนของข้อมูลข่าวสารที่ต้องการล่าสุด
3. สถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ไปใช้บริการมีความเหมาะสม สะอาด สะดวกเข้าไปใช้บริการง่าย มีป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน ฯลฯ
4. ระยะเวลาการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ
5. ระบบการจัดหมวดหมู่และการสืบค้นข้อมูลข่าวารทางเว็บไซต์/คอมพิวเตอร์
6.ความครบถ้วนของข้อมูลข่าวสารที่มีไว้ให้บริการ
7. ความพึงพอใจในภาพรวม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบและการสร้างความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ *
1 พอใจมาก
2 พอใจ
3 พอใจน้อย
4 ไม่พอใจ
5 ไม่พอใจมาก
8.หน่วยงานภาครัฐมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเพื่อให้ประชาชนได้ค้นข้อมูลข่าวสารตามความสนใจ
9.หน่วยงานภาครัฐมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความโปร่งใสของหน่วยงาน
10. หน่วยงานภาครัฐได้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ประชาชนผู้มารับบริการได้รับทราบ
11. หน่วยงานภาครัฐได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาแข่งขันในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม
12. หน่วยงานภาครัฐได้ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการบริหารจัดการของหน่วยงาน
13. หน่วยงานภาครัฐมีการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
2.2 ท่านทราบหรือไม่ว่า ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐต่างๆเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปใช้สิทธิในการติดตามตรวจสอบ หรือสอบถามข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ *
2.3 ในอนาคตท่าคิดว่าจะไปขอใช้สิทธิข้อมูลข่าวสารหรือไม่ *
2.4 ท่านคิดว่าพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้ประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมมากน้อยเพียงใด *
2.5 ท่านรู้จัก/เคยได้ยินชื่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูล *
2.6 ท่านรู้จัก/เคยได้ยินชื่อ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หรือไม่ *
2.7 ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ กขร. และสขร.จัดขึ้น หรือไม่ (เช่น การสัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ เป็นต้น) *
2.8 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service