Questionnaire for youth workers for inclusion of immigrants, asylum seekers and refugees in the activities the youth workers from Macedonia are implementing/Прашалник за младински работници за инклузија на имигранти, баратели на азил и бегалци во активностите кои ги спроведуваат младинските работници од Македонија

PROJECT NAME: HEROES AND HEROINES OF YOUTH SPORT WORK FOR INCLUSION

PROJECT COORDINATOR FERFILO, ITALY

PROJECT PARTNERS: CYA KRIK MACEDONIA, OUTREACH GERMANY AND REALIZATION CROATIA.

Project info:
With this project’s activities we want the community, youth, youth workers, educators, organizations to be more aware of the immigrants, asylum seekers and refugees and their situation and to enable them to better include the newcomers in their activities. Through the project activities we want to increase all (mainstream and marginalized) youngsters’ competences for inclusion and intercultural acceptance of immigrants, asylum seekers and refugees, making more inclusive and sport-friendly activities through the intellectual outputs of this project.
Promoting quality youth work and building the capacities of the youth workers is the other priority. With this project, we are supporting the youth workers in developing and sharing effective methods in reaching out to marginalized young people and including them in everyday life and everyday activities, through enhancing the international dimension of youth (sport) work activities and enhancing the capacity of youth workers and organisations in their support of every young person.

The “Heroes and Heroines of Youth Sport Work for Inclusion” project is aiming to identify new ways in which immigrants, asylum seekers and refugees, can get more involved in various social and educational activities.
Could you help us to build up an image of the current situation that immigrants, asylum seekers and refugees are facing by providing us with information regarding the provision they are receiving with the activities you are implementing as youth worker? /

ИМЕ НА ПРОЕКТОТ: ХЕРОИ И ХЕРОИНИ НА МЛАДИНСКИ СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ ЗА ИНКЛУЗИЈА

КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТОТ ФЕРФИЛО, ИТАЛИЈА

ПАРТНЕРИТЕ НА ПРОЕКТОТ: ЦМА КРИК МАКЕДОНИЈА, OUTREACH GERMANY И REALIZATION CROATIA.

Информации за проектот:
Со активностите на овој проект сакаме заедницата, младите, младинските работници, едукаторите и организациите да бидат повеќе свесни за имигрантите, барателите на азил и бегалците и нивната ситуација и да им овозможат на новодојденците подобро вклучување во нивните активности. Преку проектните активности сакаме да ги зголемиме сите компетенции на младите за инклузија и интеркултурно прифаќање на имигрантите, барателите на азил и бегалците, преку спроведување на повеќе инклузивни и спортско-пријателски активности, преку интелектуалните резултати на овој проект.
Друг приоритет е промовирањето на квалитетна младинска работа и градење на капацитетите на младинските работници. Со овој проект ги поддржуваме младинските работници во развивањето и споделувањето на ефективни методи за да допрат до маргинализираните млади луѓе и ги вклучат во секојдневниот живот и во секојдневните активности преку подобрување на меѓународната димензија на младинската (спортска) работа и зголемување на капацитетот на младински работници и организации во нивната поддршка на секој млад човек.

Проектот "Проекти за херои и хероини на младинските спортови за инклузија" има за цел да ги идентификува новите начини на кои имигрантите, барателите на азил и бегалците можат повеќе да се вклучат во разни општествени и образовни активности.
Можеш ли да ни помогнеш да создадеме слика за сегашната ситуација со која се соочуваат имигрантите, барателите на азил и бегалците преку тоа што ќе ни обезбедите информации во однос на одредбата што ја добиваат во вашата организација? Вашите одговори ќе бидат вклучени во финалниот извештај, но името на вашата организација нема да биде споменато во јавното објавување на овој извештај.

General information / Општи информации
Dear youth worker, in the next part please share with us some general information about yourself/Почитувани младински работници, во следниот дел ве молиме да споделите со нас некои општи информации за вас
Gender/ Пол *
Age/ Години *
Contact information e-mail and phone number / Информации за контакт е-маил и теефонски број *
Your answer
Organization that you are or have been working as youth worker/ Организација во која работите или во која сте работе како младински работник *
Your answer
How many years are you working as youth worker/ Колку години работите како младински работник *
Educational level/ Ниво на едукација *
Attitudes towards immigrants, asylum seekers and refuges that the youth workers have/ Ставови кон имигрантите, барателите на азил и бегалците кои ги имаат младинските работници
In this part we want to check what is the attitude that most of the youth workers have towards immigrants, asylum seekers and refuges in general. Во овој дел сакаме да го провериме ставот кој повеќето младински работници ги имаат кон имигрантите, барателите на азил и бегалците .
I believe that/ Верувам дека *
My knowledge about immigrants, asylum seekers and refugees derives from/ Моето познавањење за имигрантите, барателите на азил и бегалците произлегува од *
Required
Is any of the following statements representing your opinion?/ Дали некоја од следните изјави го претставува вашето мислење?
I would work with immigrants, asylum seekers or refugees / Јас би работел со имигранти, баратели на азил или бегалци *
If necessary, I could provide care and accommodation overnight for an immigrants, asylum seekers or refugees / Доколку е потребно, би можел,а да обезбедам грижа и сместување за преноќување за имигранти, баратели на азил или бегалци *
Immigrants, asylum seekers and refugees should stay in the shelters until the conditions for going back in their countries is improved and not be integrated in the societies / Имигрантите, барателите на азил и бегалците треба да останат во засолништата додека не се подобрат условите за враќање во нивните земји и да не се интегрираат во општествата *
Do you feel that you are uncomfortable or facing a mental barrier in interacting more with immigrants, asylum seekers or refugees? / Дали ви е непријатно при интеракција со имигранти, баратели на азил или бегалци? *
Required
Please answer true or false in the following statements / Ве молиме одговорете со точно или неточно во следните изјави
The immigrants, asylum seekers and refugees have less productive capacity / Имигрантите, барателите на азил и бегалците имаат помалку продуктивен капацитет *
The immigrants, asylum seekers and refugees are heroes who exceed the obstacles they had/ Имигрантите, барателите на азил и бегалците се херои кои ги надминале пречките кои ги имале *
Immigrants, asylum seekers and refugees can work, study and be members of the new community they enter/ Имигрантите, барателите на азил и бегалците можат да работат, да учат и да бидат членови на новата заедница во којашто влегуваат *
Attitudes towards existence of different programs offered to immigrants, asylum seekers and refugees in the local community / Ставови кон постоење на различни програми понудени на имигранти, баратели на азил и бегалци во локалната заедница
In this part we want to check the attitude of the youth workers towards the existence or the need for existence for specific programs on local level for immigrants, asylum seekers and refugees. / Во овој дел сакаме да го провериме ставот на младинските работници кон постоењето или потребата за постоење на специфични програми на локално ниво за имигрантите, барателите на азил и бегалците.
PLEASE ANSWER THE FOLLOWING STATEMENTS/ ВЕ МОЛИМЕ ОДГОВОРЕТЕ НА СЛЕДНИТЕ ИЗЈАВИ
Initiatives should be given by the State to encourage the schools and the private enterprises to recruit and accept immigrants, asylum seekers and refugees / Државите треба да направат иницијативи за да ги поттикнат училиштата и приватните претпријатија да регрутираат и прифаќаат имигранти, баратели на азил и бегалци *
There should be introduced more sport activities where immigrants, asylum seekers and refugees can take part / Треба да се воведат повеќе спортски активности каде можат да земат учество имигранти, баратели на азил и бегалци *
Have you ever considered offering support to immigrants, asylum seekers or refugees?/ Дали некогаш сте размислувале да понудите поддршка за имигранти, баратели на азил или бегалци? *
If the answer on the previous question is no, could you please tell us what was holding you from offering this support/Ако одговорот на претходното прашање е не, можеш ли да ни кажеш што те спречило да ја понудиш оваа поддршка?
Previous experience working with immigrants, asylum seekers and refugees /Претходно искуство со работа со имигранти, баратели на азил и бегалци
Have you ever worked as youth worker with immigrants, asylum seekers and refugees as youth worker providing inclusive programs?/ Дали некогаш сте работеле со имигранти, баратели на азил и бегалци како младински работник кој обезбедува инклузивни програми? *
If the answer on the previous question is yes, can you tell us a bit more about it? /Ако одговорот на претходното прашање е да, дали можете да ни кажете нешто повеќе за тоа?
Your answer
Have you ever worked as youth worker with immigrants, asylum seekers and refugees and used sport as an activity?/Дали некогаш сте работеле како младински работник со имигранти, баратели на азил и бегалци и сте користеле спорт како активност? *
If the answer on the previous question is yes, can you tell us a bit more about it? /Ако одговорот на претходното прашање е да, дали можете да ни кажете нешто повеќе за тоа?
Your answer
Ha mai lavorato come educatore con immigrati, richiedenti asilo e rifugiati utilizzando attività sportive? *
If the answer on the previous question is yes, can you tell us a bit more for the programs you were implementing?/ Ако одговорот на претходното прашање е да, дали можете да ни кажете нешто повеќе за програмите што ги спроведувате?
Your answer
Working methods and competencies needed for the youth workers in order to work with immigrants, asylum seekers and refugees/ Методи на работа и компетенции потребни за младинските работници со цел да работат со имигранти, баратели на азил и бегалци
According to you what are the needed methods for working with immigrants, asylum seekers or refugees? /Според вас кои се потребните методи за работа со имигранти, баратели на азил или бегалци? *
Your answer
What do you need to do in order to include immigrants, asylum seekers and refugees in the activities you are delivering to the target group that your organization is working?/Што треба да направите за да ги вклучите имигрантите, барателите на азил и бегалците во активностите што ги доставувате до целната група со која вашата организација работи? *
Your answer
According to you which competences one youth worker needs when working on inclusive activities with immigrants, asylum seekers, refuges?/Според вас кои компетенции му се потребни на еден младински работник кога работи на инклузивни активности со имигранти, баратели на азил, бегалци? *
Your answer
Thank you very much for filling this questionnaire./Ви благодариме за пополнувањето на овој прашалник.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of A.S.D. Ferfilò. Report Abuse - Terms of Service