แบบประเมินโครงการอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคน : การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP)”วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 –16.30 น. ณ ห้องบรรยาย 252 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ท่านเคยผ่านการอบรม ICH-GCP หรือไม่ ถ้าเคยอบรมโปรดระบุปีที่รับการอบรมครั้งสุดท้าย *
Your answer
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องICH-GCP ก่อนการอบรม
ส่วนที่ 2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาครั้งนี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
น้อย
น้อยมาก
1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของการอบรม
2. ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม
3. สถานที่จัดอบรมเหมาะสม
4. สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ในการอบรม เพียงพอ และ เหมาะสม
5. การให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม
6. วิทยากรมีความรู้ ความชำนาญในเรื่องที่นำเสนอ
7. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี
8. มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมร่วมซักถาม
9. วิทยากรบรรยายได้ชัดเจน และน่าสนใจ
10. วิทยากรตอบปัญหาและข้อซักถามได้ชัดเจน
11. มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาจริยธรรมการวิจัยในคนมากขึ้น
12. มีความรู้ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติในการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนมากขึ้น
13. เนื้อหาของการอบรมครอบคลุมและเหมาะสม
14. ได้รับเนื้อหาข้อมูลที่คุ้มค่าและมีประโยชน์
15. ตรงตามความต้องการผู้เข้ารับการอบรม
16. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่ผู้อื่นต่อไปได้
17. ภาพรวมท่านมีความพึงพอใจกับการจัดการอบรมในครั้งนี้
1. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม / ข้อคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับการอบรม/สัมมนาครั้งนี้
Your answer
2. ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาด้านวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์ครั้งต่อไป
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms