แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจและความต้องการในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เรียน ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของนิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ข้อมูลจากท่านจักเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป
ขอขอบคุณสำหรับการให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
คณะผู้วิจัย

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 099-6954159 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมายถูก ลงในช่อง  และกรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
1.1 เพศ *
1.2 จังหวัดภูมิลำเนา *
1.3 การศึกษา *
1.4 สาขาที่เรียน/จบการศึกษา *
Your answer
1.5 ชื่อคณะที่เรียน/จบการศึกษา *
Your answer
1.6 ชื่อมหาวิทยาลัยที่เรียน/จบการศึกษา *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service