มหกรรมการจัดการความรู้ พร.61
กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
ประเมินโครงการมหกรรมจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ ปี 61
ณ ห้องประชุม 250 ที่นั่ง อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561
-----------------------------------------------------------
คณะกรรมการการจัดการความรู้ พร. ได้จัดทำแบบประเมินนี้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงการจัดกิจกรรม
การประเมินในเชิงสร้างสรรค์ของผู้ประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อทางคณะกรรมการฯ
จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านกรุณาตอบคำถาม
โดยเลือกในช่องความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ลำดับการให้คะแนนคือ พึงพอใจมากที่สุด = 5
พึงพอใจมาก = 4
พึงพอใจปานกลาง = 3
พึงพอใจน้อย = 2
พึงพอใจน้อยที่สุด = 1
1. การนำเสนอ Best Practices ด้วยบอร์ดนิทรรศการของ นขต.พร. *
พึงพอใจน้อยที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
2. การนำเสนอองค์ความรู้หลักของกรมแพทย์ทหารเรือ *
พึงพอใจน้อยที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
3. การจัดการความรู้มีความสอดคล้องกับภาระกิจของ พร.(Core business) *
พึงพอใจน้อยที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
4. เปิดโอกาสให้ซักถาม/และเปลี่ยนเรียนรู้ *
พึงพอใจน้อยที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
5. ระยะเวลาการจัดกิจกรรมมีความหมาะสม *
พึงพอใจน้อยที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
6. การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ *
พึงพอใจน้อยที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
7. สถานที่มีความเหมาะสม *
พึงพอใจน้อยที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
8. โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ มีความเหมาะสม *
พึงพอใจน้อยที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
9. กิจกรรมต่างๆมีความเหมาะสม *
พึงพอใจน้อยที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
10. การจัดเลี้ยง *
พึงพอใจน้อยที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
ปัญหา และข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service