360-12-63 แบบ 1. แบบประเมินผู้บังคับบัญชา (ประเมินผู้บริหาร) ภาคเรียน ที่ 1/2563
เพศ (ของผู้บังคับบัญชาที่ท่านจะประเมิน) *
รหัสประจำตัวผู้ประเมิน *
สถานภาพผู้ประเมิน *
ฝ่าย/สังกัดของผู้ประเมิน *
คำถามสำหรับผู้ตอบแบบประเมิน ประเมินตนเอง (ตอบข้อ 1 และ ข้อ 2 เพียงครั้งเดียว เมื่อท่านประเมินผู้บังคับบัญชาคนแรกที่ท่านเลือกประเมิน) 1. ในการปฏิบัติงานท่านมักมีปัญหากับบุคคลใด
Clear selection
2. ปัญหาและอุปสรรคทั่วๆไปในการปฏิบัติงานของท่าน
Clear selection
บุคคลที่ต้องการประเมิน (เลือกประเมินครั้งละ 1 ท่าน) *
โปรดพิจารณารายการต่อไปนี้และเลือกให้ตรงกับลักษณะผู้บังคับบัญชาที่ท่านประเมิน *
(ระดับคะแนน 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด)
5
4
3
2
1
1. รักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน
2. รักษาขวัญกำลังใจของทีม
3. กล้าตัดสินใจในเรื่องที่เฉพาะเจาะจง
4. จัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบและทรัพยากรอย่างเหมาะสม
5. มีการสอนงาน เช่น การพัฒนาทางทักษะของสมาชิกทีม
6. มีความยุติธรรม
7. ความสามารถในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างทีมงาน
8. ให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
9. มีการวางแผนงานการทำงานอย่างเป็นระบบ
10. สนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในการงาน
11. ทันต่อเหตุการณ์และสังเกตการณ์ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์
12. ยอมรับในความสามารถของผู้อื่นและรู้จักใช้จุดเด่นและทักษะของเขาให้เป็นประโยชน์
13. สั่งงานซึ่งผู้ร่วมงานสามารถจะปฏิบัติตามได้
14. มีความพากเพียร บากบั่นในการปฏิบัติงาน
15. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
16. การปฏิบัติงานปราศจากอคติต่อผู้ร่วมงานคนใดคนหนึ่ง
17. รับฟังข้อมูลโดยพิจารณาอย่างมีเหตุผล
18. สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
19. มีความรู้ความชำนาญในสายงานที่รับผิดชอบ
20. สร้างเจตคติที่ดีต่อองค์กร
21. มีความซื่อสัตย์สุจริต
ข้อเสนอแนะ *
(จำเป็นต้องระบุข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี. Report Abuse