แบบฟอร์มสำรวจนิสิตคณะนิติศาสตร์ที่ยังเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่ครบตามกำหนด

ด้วยมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิตที่รับเข้าปีการศึกษา 2559 แต่อาจมีนิสิตรุ่นที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556-2558 และรุ่นอื่นๆ ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ที่ยังตกค้างไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่ไปกลุ่มต่างๆ เพื่อภารกิจทะเบียนจะได้ขอเปิดรายวิชาได้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร จึงขอให้คณะสำรวจนิสิตทุกชั้นปี
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question