แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับความพึงพอใจในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ www.eto.ku.ac.th
5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด
1. ความง่ายในการเข้าถึงข้อมูล/ค้นหาข้อมูล ของเว็บไซต์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ความรวดเร็วในการแสดงผล ของเว็บไซต์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. รูปแบบ และโครงสร้างของเว็บไซต์ เช่น ตัวอักษร สี รูปภาพ การออกแบบ เป็นต้น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. เนื้อหา และข้อมูลของเว็บไซต์มีความน่าสนใจ เป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ความพึงพอใจโดยภาพรวมของเว็บไซต์สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. ท่านต้องการให้เว็บไซต์สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ในลักษณะอย่างไร
7. จุดเด่น ของเว็บไซต์
8. จุดที่ควรพัฒนาปรับได้
9. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy