วิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ รหัสวิชา ( 2000-1601)
1. คำอธิบายรายวิชา
ศึกษากฎ กติกา มารยาท ฝึกปฏิบัติทักษะในการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกีฬาชนิดต่างๆ และกิจกรรมทางพลศึกษาอื่นๆตามความถนัดและความสนใจ อันนำไปสู่การประยุกต์ใช้ออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
2. มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจและมีทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น กิจกรรมเกมและกีฬา
2. รักการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
3. มีวินัย มารยาท เคารพกฎกติกา มีน้ำใจนักกีฬา
4. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. สมรรถนะรายวิชา(คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน)
1. ผู้เรียนสามารถออกกำลังกาย เล่นกีฬา เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม
เสริมสร้างสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกลไกได้ถูกต้องตามหลักการพลศึกษาเป็นประจำสม่ำเสมอ
2. ผู้เรียนให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตามกฎ กติกา สิทธิ หลักความปลอดภัย ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย และเล่นกีฬาจนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหรือแผนที่กำหนด
3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และประเมินสุขภาพส่วนบุคคลเพื่อกำหนดกลวิธี
ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สร้างเสริมสุขภาพ ดำรงสุขภาพการป้องกันโรค และการจัดเก็บอารมณ์และความตึงเครียดได้ถูกต้องเหมาะสม
4. ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะด้านกีฬาที่สนใจมาปฏิบัติจริงในการดำเนินชีวิตเพื่อ
สุขภาพ และบุคลิกภาพของตนเอง
4. ประเด็นการออกข้อสอบและสาระสำคัญของประเด็นออกข้อสอบ วิชาพลศึกษา
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
1. รักในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
2. มีทักษะพื้นฐานในการเคลื่อนไหวและเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง
3. มีวินัย เคารพกฎกติกา มีน้ำใจนักกีฬาและความปลอดภัยในการเล่นกีฬา
4. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
5. มีบุคลิกภาพทางกายที่เหมาะสม
4.1 รักในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ(ตัวอย่างข้อสอบ ๖ ข้อ)
1. ภริดา มีอายุ 15 ปี น้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน หากท่านเป็นผู้ที่คุณภริดามาปรึกษา ว่าควรออกกำลังกายแบบใดมากที่สุด เหมาะสมมากที่สุด
1 point
2. ในปัจจุบันการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ท่านคิดว่าการออกกำลังกายแบบใด เหมาะสมมากที่สุด
1 point
3. ข้อใดควรคำนึงถึงของการออกกำลังกายมากที่สุด
1 point
4.สุขภาพที่ไม่ดีส่งผลต่อร่างกายอย่างไร
1 point
5. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ
1 point
6. ข้อใดเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกกำลังกาย
1 point
4.2 มีทักษะพื้นฐานในการเคลื่อนไหวอย่างถูกต้อง ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา(ตัวอย่างข้อสอบ 6 ข้อ)
7. นักวิชาการกล่าวว่า การออกกำลังกายที่ดีที่สุด จะเป็นลักษณะการหายใจ-เข้าออกอย่างสม่ำเสมอ” ผู้เรียนคิดว่านำไปใช้กับกีฬาชนิดใดมากที่สุด
1 point
8. การแข่งขันแบดมินตันประเภทคู่ ฝ่ายส่งลูกคนแรกจะส่งคอร์ทใด ไปยังคอร์ทใด
1 point
9. ขั้นตอนการออกกำลังกายข้อใด ถูกต้องเหมาะสมที่สุด
1 point
10. นักกีฬาที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแข่งขันนานๆ ควรได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายประเภทใด มากที่สุด
1 point
11. หลักในการเลือกรับประทานอาหารก่อนออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาควรเลือกรับประทานอาหารประเภทใด
1 point
12. . กีฬาใดที่มีการนับคะแนนการแข่งขันแตกต่างจากกีฬาอื่น
1 point
4.3 มีวินัย เคารพกฎกติกา มีน้ำใจนักกีฬา และความปลอดภัยในการเล่นกีฬา(ตัวอย่างข้อสอบ 6 ข้อ)
13. ถ้าผู้เรียนเป็นนักกีฬาแบดมินตัน ควรปฏิบัติอย่างไรมากที่สุด
1 point
14. ข้อใดเป็นมารยาทของผู้ชมกีฬา ที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง
1 point
15. ข้อใดที่นักกีฬาไม่ควรปฏิบัติ
1 point
16. ในการออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาส่วนใหญ่มักพบว่าอาการบาดเจ็บที่อวัยวะส่วนใดมากที่สุด
1 point
17. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางพลศึกษา ไม่ควรปฏิบัติข้อใด
1 point
18. คุณสมบัติข้อใดนับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ของการเป็นนักกีฬา
1 point
4.4 มีสมรรถภาพทางกาย ที่ตามเกณฑ์มาตรฐาน(ตัวอย่างข้อสอบ 6 ข้อ)
19. มานะเป็นนักกีฬาฟุตบอลกองหน้า เขาจะต้องเน้นการฝึกสมรรถนะทางกาย ข้อใดมากที่สุด
1 point
20. หลักการคำนวณจากสูตร 220-อายุ เป็นการหาค่าการวัดในเรื่องใด
1 point
21. คำกล่าวข้อใดไม่ถูกต้องกับคำว่า “สมรรถภาพทางด้านร่างกายที่ดี”
1 point
22. ข้อใดไม่ใช่การทดสอบสมรรถภาพแบบ (ICSPET)
1 point
23. ข้อใดเป็นจุดประสงค์หลักของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
1 point
24. “ท่าลุก-นั่ง (sit-up)” เป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ของกล้ามเนื้อส่วนใด
1 point
4.5 มีบุคลิกภาพทางกายที่เหมาะสม(ตัวอย่างข้อสอบ 6 ข้อ)
25. การเสริมบุคลิกภาพที่ดี คือข้อใด
1 point
26. ข้อใดไม่ใช่บุคลิกภาพที่ดี
1 point
27. ข้อใดไม่สอดคล้องกับคำกล่าวว่า กิจกรรมทางพลศึกษา สอนให้คนเป็นประชาธิปไตย
1 point
28. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมทางพลศึกษาในโรงเรียน
1 point
29. บุคลิกภาพที่ดีดูได้จากพฤติกรรมใด
1 point
30. พฤติกรรมข้อใดที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในสังคม
1 point
( วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ นครนายก )
Submit
This form was created inside of วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์. Report Abuse - Terms of Service