แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565และนำผลการประเมินไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการดียิ่งขึ้น มีความถูกต้อง รวดเร็วและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
3. โปรดระบุความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เครื่องหมาย / ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดของท่าน

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
ตำแหน่งผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย *
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม คล่องตัว ไม่ซับซ้อน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน – หลัง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และทันตามกำหนดเวลา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลกรที่ให้บริการ
1. ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม เป็นกันเอง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจบริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ให้คำอธิบายและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นเป็นประโยชน์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1. มีการใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการให้บริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. จัดให้มีที่นั่งบริการพักคอยสำหรับผู้มาติดต่อ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. สถานที่ให้บริการสะอาดร่มรื่นเป็นระเบียบ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. มีจุดให้บริการ/น้ำดื่ม – เครื่องดื่ม /ห้องน้ำ เหมาะสมและเพียงพอ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ป้ายบอกตำแหน่งและจุดให้บริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านผลจากการบริการ
1. ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ และถูกต้อง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์และคุ้มค่า *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ได้รับบริการอย่างต่อเนื่องจนเสร็จภารกิจ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านการให้บริการเว็บไซต์
1. การเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. เนื้อหาเว็บไซต์ที่นำเสนอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ออกแบบใช้งานง่าย เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ความสวยงามในการออกแบบ การใช้สี และขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4. Report Abuse