แบบประเมินความพึงพอใจ สำนักนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์

สำนักนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ติดต่อ โทรศัพท์ 4108 (เดิม 4109 ) ห้อง Q304 (เดิม Q305 ) อาคาร Q คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ชี้แจง

  ผู้ที่ต้องการประเมิน แต่ไม่สะดวกประเมินผ่านระบบ ให้แจ้งมายังสำนักนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ โดยทำการประเมินผ่าน Call Center 4108 ได้อีกช่องทาง -- ทางหน่วยงาน ต้องขออภัยในความไม่สะดวกของผู้ใช้บริการทุกท่าน ทางเราพยายามปรับปรุงช่องทางการบริการให้ดียิ่งขึ้นเสมอ ทางหน่วยงาน ยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับข้อเสนอแนะ และการบริการกับทุกๆท่าน ตลอดไป--

  ส่วนที่ 1 รายละเอียดผู้ให้บริการ

  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

  การประเมินการให้บริการของสำนักนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ โดยแบ่งระดับ ออกเป็น 5 ระดับ โดยแบ่งดังนี้ 1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 พอใช้ 4 มาก 5 มากที่สุด

  ด้านการให้บริการ

  ระดับคะแนน
  Please enter one response per row
  ระดับคะแนน
  Please enter one response per row
  ระดับคะแนน
  Please enter one response per row
  ระดับคะแนน
  Please enter one response per row

  ด้านความสามารถของโปรแกรม

  ระดับคะแนน
  Please enter one response per row
  ระดับคะแนน
  Please enter one response per row
  ระดับคะแนน
  Please enter one response per row
  ระดับคะแนน
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

  This is a required question