แบบประเมินพฤติกรรมของพยาบาล ในการให้บริการพยาบาล(ประเมินโดยหัวหน้างาน)
โปรดทำเครื่องหมายในช่อง "พฤติกรรมที่ปรากฎ " ตามความเป็นจริงในแต่ละหัวข้อของพฤติกรรมจริยธรรม
Email address *
ข้อมูลผู้ประเมิน (หัวหน้างาน)
ชื่อ-สกุล *
Your answer
หน่วยงาน *
ตำแหน่ง *
Your answer
ข้อมูลพื้นฐานผู้รับการประเมิน
ชื่อ-สกุล *
Your answer
หน่วยงาน *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
รายการประเมิน
1.มีบุคลิกภาพที่ดี เหมาะสมในการประกอบอาชีพและในการดำรงตนอยู่ในสังคม
ควรปรับปรุง
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
1.1. การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ สะอาดเรียบร้อย
1.2. รักษาสุขวิทยาส่วนบุคคล
1.3. วางตัวได้เหมาะสมตามกาลเทศะน่าเชื่อถือ เป็นแบบอย่างที่ดีสังคมยอมรับ
1.4. กิริยาท่าทางสุภาพ น้ำเสียงอ่อนโยนใช้คำสุภาพ
1.5. คล่องแคล่วว่องไว
1.6. สุขภาพแข็งแรง
1.7. สุขภาพจิตสมบูรณ์
2.ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม สอดคล้องกับค่านิยม วัฒนธรรม และกฎเกณฑ์ของสังคม
ควรปรับปรุง
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
2.1 ไม่มีประวัติการทำผิดศีลธรรม
2.2 ดำรงตนอยู่ในขอบเขตกฎหมายบ้านเมือง
2.3 ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
2.4 รักษาระเบียบ วินัย วัฒนธรรมขององค์กร
2.5 มีความเสียสละ
2.6 มีความเพียรพยายาม มานะ อดทน
2.7 ละเว้นการส่งเสริม ปกป้องผู้ประพฤติผิด
3.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ควรปรับปรุง
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
3.1 กระตือรือร้นให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการและผู้ร่วมงานอย่างเต็มความสามารถ
3.2 ยกย่องให้เกียรติ เคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน
3.3 ยกย่องผู้มีความรู้ ความสามารถและผู้ประพฤติดี
3.4 สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
3.5 มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
3.6 ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น
4.แสดงความเป็นมิตรต่อผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป
ควรปรับปรุง
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
4.1 ให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยอันดี
4.2 สนใจรับฟังตอบข้อซักถามและอธิบายให้ผู้รับบริการทราบด้วยความเท่าเทียมกัน
5.ให้บริการพยาบาลด้วยความเอื้ออาทรเต็มใจ
ควรปรับปรุง
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
5.1 ดูแลเอาใจใส่ ห่วงใยผู้รับบริการอย่างสม่ำเสมอด้วยความเต็มใจและเท่าเทียมกัน
5.2 แสดงออกด้วยกิริยา วาจา น้ำเสียง และสัมผัสที่อ่อนโยนอย่างเหมาะสม
6.รักษาสิทธิของผู้รับบริการ
ควรปรับปรุง
้น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
6.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้รับบริการ
6.2 ปกป้องสิทธิในความเป็นส่วนตัว และไม่เปิดเผยความลับของผู้รับบริการ
6.3 เป็นตัวแทนผู้รับบริการที่สื่อความต้องการด้วยตนเองไม่ได้
6.4 ไม่ละเมิดสิทธิของผู้รับบริการ
7.มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้รับบริการและสังคม
ควรปรับปรุง
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
7.1 ตรงต่อเวลา
7.2 ไม่ละทิ้งหน้าที่
7.3 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จครบถ้วน
7.4 ช่วยเหลืองานนอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมายตามโอกาสอันควร6.4 ไม่ละเมิดสิทธิของผู้รับบริการ
8.ให้บริการด้วยเทคนิคที่ถูกต้อง ตามขอบเขตและมาตรฐานวิชาชีพ
ควรปรับปรุง
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
8.1 ปฏิบัติการพยาบาลถูกต้องตามหลักการ วิธีการ ตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ
9.มีการพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง เกี่ยวกับการดำรงตนในการประกอบวิชาชีพ
ควรปรับปรุง
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
9.1 สนใจศึกษาค้นคว้าหาความรู้และทักษะด้านศาสตร์ทางวิชาชีพศาสตร์ทางจริยธรรม และศาสตร์อื่นๆที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติวิชาชีพและการดำรงตนในสังคม
10.มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรวิชาชีพ
ควรปรับปรุง
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
10.1 เป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพ
10.2 เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาวิชาชีพ
10.3 ส่งเสริมสนันสนุน และเผยแพร่วิชาชีพ
10.4 ปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ
10.5 ติดตามข่าวสารของวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service