แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อครูที่ปรึกษา T2/2560 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง (Lampangtc Satisfaction for Advisor)

ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดย งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย ในช่องว่างในแต่ละรายการประเมิน ตามระดับความคิดเห็นของท่าน //ออกแบบและพัฒนาระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง//

    ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสำรวจ

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question