แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาต่อครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ระยะเวลาดำเนินการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดย งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย ในช่องว่างในแต่ละรายการประเมิน ตามระดับความคิดเห็นของท่าน // ออกแบบและพัฒนาระบบ โดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง//

    ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสำรวจ

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question