แบบสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2563
โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะค้นหาความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของ อย่างเป็นระบบและครอบคลุมทั้งองค์กร จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง เพื่อได้นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรด้านระบบบริหารงานบุคคล การเรียนรู้ และแรงจูงใจ ตลอดจนการสร้างความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนต่อไป
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy