แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลนครนนทบุรี ในการออก เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. ... ของเทศบาลนครนนทบุรี
แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้น เพื่อประโยชน์สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ของ สภาเทศบาลนครนนทบุรี ในการพิจารณเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. ... ของเทศบาลนครนนทบุรี
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. ...
1. อายุ *
Required
2. เพศ *
Required
3. อาชีพ *
Required
4. ตำบลที่อยู่ปัจจุบัน *
Required
5. ท่านเป็นผู้ประกอบกิจการตลาดหรือผู้ประกอบการค้าขายในตลาดหรือไม่ *
Required
6. ประกอบกิจการประเภทใด
Your answer
7. กิจการของท่าน ตั้งอยู่ที่ตำบลใด
8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการออกเทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. ... ของเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อควบคุมตลาดให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัยของตลาด *
Required
9. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการตลาด สำหรับตลาดที่มีจำนวนแผงค้าในตลาดไม่เกิน 100 แผง ในอัตราฉบับละ 5,000 บาท/ปี และตลาดที่มีจำนวนแผงในตลาดมากกว่า 100 แผง ในอัตราฉบับละ 10,000 บาท/ปี *
Required
10. หากท่านไม่เห็นด้วยตามข้อ 9 ท่านเห็นว่าควรปรับปรุงแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้อใด อัตราใด
Your answer
11. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms