Анкета за преподавателите от ФМИ при СУ "Св. Кл. Охридски"

Настоящата анкета има за цел да събере информация относно необходимостта от обучение на преподавателите във Факултета по математика и информатика на СУ"Св. Кл. Охридски" в рамките на проект BG051PO001-4.3.04-0018 "Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика".
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Създаване на мултимедийни презентационни материали (с PowerPoint, Prezi и други)
  Създаване на тестове (в Moodle, с HotPotatos и други)
  Създаване на видео материали (с Camtasia и други)
  Провеждане на уебинар (в Moodle или чрез средства извън него)
  Използване на софтуер за електронна бяла дъска
  Изполване на специализиран математически софтуер за създаване на електронни материали
  Методика на преподаване в електронни форми на дистанционно обучение
  Създаване и ръководене на университетски курс в система за електронно обучение (например Мудъл)
  Технологични средства за създаване на електронно съдържание и подпомагане на дистанционно обучение
  Оценяване на електронни форми за дистанионно обучение
  Авторски права и системи за антиплагиатство
  Please enter one response per row
  Създаване на мултимедийни презентационни материали (с PowerPoint, Prezi и други)
  Създаване на тестове (в Moodle, с HotPotatos и други)
  Създаване на видео материали (с Camtasia и други)
  Провеждане на уебинар (в Moodle или чрез средства извън него)
  Използване на софтуер за електронна бяла дъска
  Изполване на специализиран математически софтуер за създаване на електронни материали
  Методика на преподаване в електронни форми на дистанционно обучение
  Създаване и ръководене на университетски курс в система за електронно обучение (например Мудъл)
  Технологични средства за създаване на електронно съдържание и подпомагане на дистанционно обучение
  Оценяване на електронни форми за дистанионно обучение
  Авторски права и системи за антиплагиатство
  Please enter one response per row