แบบประเมินฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SOREDA)

จัดทำโดย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระบบ

  ช่องทางการสืบค้นข้อมูล
  ความเร็วในแสดงผลการสืบค้น
  ความสะดวกในการใช้งานฐานข้อมูล
  การแจ้งปัญหาต่อผู้ดูแลฐานข้อมูล
  Please enter one response per row
  ความถูกต้องของข้อมูล
  การจัดเรียงข้อมูล
  การเชื่อมโยงไปยังเอกสารฉบับเต็ม
  ความครอบคลุมของหัวเรื่องในการสืบค้น
  Please enter one response per row
  ความชัดเจนของข้อความ
  สีสัน ตัวอักษร พื้นหลัง รูปภาพ
  ตำแหน่งการจัดวางเมนูต่าง ๆ
  ความเหมาะสมของจำนวนข้อมูลที่นำเสนอ
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการอื่น ๆ เกี่ยวกับระบบเพื่อการพัฒนาต่อไป

  This is a required question