Recuperem la Llei 24/2015 per acabar amb l'emergència habitacional.
Grup Promotor llei 24/2015 (PAH, APE i Observatori DESC)
MANIFEST
La situació d'emergència habitacional i de pobresa energètica que patim des de 2008 continua destrossant la vida i condemnant a la pobresa milers de persones i famílies cada dia a casa nostra. Escandalosament, lluny de revertir, la tendència és a augmentar afectant especialment a les famílies que viuen en règim de lloguer.

A Catalunya hi continua havent diàriament 61 desnonaments, el 65% dels quals són de lloguers, segueixen els d'hipoteca i augmenten els de famílies que accedeixen precàriament a habitatges buits.

També a Catalunya, el Parlament va aprovar la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per fer front a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Una de la lleis més garantistes contra l'exclusió residencial a tot l'Estat i a Europa, nascuda de l’Iniciativa Legislativa Popular d’habitatge impulsada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC, que va comptar amb un ampli suport social – prop de 150.000 signatures- i que fou aprovada per unanimitat dels grups parlamentaris.

Va garantir una segona oportunitat a les famílies, es van aturar milers de desnonaments, va augmentar el parc d’habitatge públic, es van assegurar reallotjaments adequats i també va assegurar l'accés als subministraments bàsics amb una protecció més extensiva que el Bo social.

Amb la 24/2015, els Ajuntaments, les administracions que més directament coneixen i atenen les persones a tot el territori català, van disposar d’eines efectives, redistributives i justes per fer front a les necessitats d’habitatge dels seus municipis. La Llei 24/2015 fa efectiu el compliment de la funció social de l'habitatge: permet ampliar el parc d'habitatges amb la cessió obligatòria dels habitatges en mans de grans tenidors, aturar els desnonaments amb lloguers socials i els talls de subministraments.

Les persones afectades i les qui treballem cada dia enfrontant el problema de l'habitatge sabem que aquesta Llei és un instrument imprescindible per aturar i revertir l'exclusió residencial. La part d'articulat referent a l’habitatge va demostrar durant els 9 mesos de vigència la seva potència amb l'aturada de més de 10.000 desnonaments; si no hagués estat suspesa, des de llavors fins avui haguéssim pogut aturar uns 35.000 desnonaments més. Les mesures contra la pobresa energètica han aconseguit aturar més de 82.500 talls de subministraments.

El Govern de Mariano Rajoy i del PP, en lloc de garantir el dret bàsic a un habitatge digne a què l’obliga l’art. 47 de la Constitució i els tractats internacionals de defensa dels drets humans que ha ratificat, va actuar premeditadament en contra de la protecció d’aquest dret i a favor dels interessos privats de la banca i els fons voltor interposant, paradoxalment, un recurs
d’inconstitucionalitat contra la majoria dels articles referents a l'habitatge. El Tribunal Constitucional va admetre el recurs i va ordenar la suspensió de part de la llei a l'espera d'una sentència que encara no ha arribat. La pressió social va salvar les mesures de pobresa energètica.

D’aquesta manera, la sagria de desnonaments ha de ser atesa només amb recursos públics, mentre la banca, rescatada amb diners públics, continua acaparant recursos sense cap retorn social, enriquint-se desmesuradament tot i ser part responsable de la mala praxi bancària i l'emergència que pateix la població.

Actualment, les Meses d’Emergències no compleixen la seva funció urgent i acumulen casos amb esperes de més de 6 mesos. 5.000 sol·licituds rebudes a les Meses d’emergències des que va entrar en vigor la 24/2015 i només 2.689 sol·licituds amb habitatge adjudicat. Tan sols a Barcelona hi ha 360 famílies esperant un habitatge adjudicat fa més de 9 mesos.

Per altra banda, el parc públic no arriba al 2%, la mobilització d'habitatge social ha estat molt per sota de les necessitats de la població catalana i la llista d'espera per accedir a un habitatge protegit és de 115.634 famílies. La manca històrica d'un veritable parc d'habitatge assequible significa un incompliment de la Llei del dret a l'habitatge, que marca la necessitat d'assolir un 15% del parc social augmentant en 235.000 habitatges abans del 2030.

La ciutadania, els moviments socials, les entitats socials i professionals i els Ajuntaments manifestem el nostre ple suport a la Llei 24/2015. Exigim la retirada del recurs d’inconstitucionalitat per part del nou Govern presidit per Pedro Sánchez, així com la priorització en l'agenda pública d'aquesta necessitat per part del Govern de Catalunya, sumat a la seva posterior aplicació total, efectiva i immediata, inclosos els convenis amb les subministradores per tal que assumeixin els deutes de les famílies en exclusió residencial atesos els seus alts beneficis.

És un consens transversal de la societat catalana que ja és hora d'acabar amb l'emergència habitacional que castiga la població més exposada a la crisi, per passar després a bastir veritables polítiques d'habitatge modernes que ens permetin assegurar el dret a un habitatge digne de tota la població.

Recuperar la Llei 24/2015 és el primer pas per fer-ho realitat. Demanem avui públicament el suport i col·laboració de tota la societat per tal d'aconseguir-ho.

Les sotasignades donen suport a aquest manifest per la recuperació immediata de la Llei 24/2015, coneguda com la "Llei d'emergència habitacional".

Recuperamos la Ley 24/2015 para acabar con la emergencia habitacional
La situación de emergencia habitacional y de pobreza energética que sufrimos desde 2008 continúa destrozando la vida y condenando a la pobreza a miles de personas y familias cada día a casa nuestra. Escandalosamente, lejos de revertir, la tendencia es a aumentar afectando especialmente a las familias que viven en régimen de alquiler.

En Cataluña continúa habiendo diariamente 61 desahucios, el 65% de los cuales son de alquileres, siguen los de hipoteca y aumentan los de familias que acceden precariamente a viviendas vacíos.

También en Cataluña, el Parlamento aprobó la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Una de la leyes más garantistas contra la exclusión residencial a todo el Estado y en Europa, nacida de la Iniciativa Legislativa Popular de vivienda impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC, que contó con un amplio apoyo social – cerca de 150.000 firmas- y que fue aprobada por unanimidad de los grupos parlamentarios.

Garantizó una segunda oportunidad a las familias, se pararon miles de desahucios, aumentó el parque de vivienda pública, se aseguraron realojos adecuados y también aseguró el acceso a los suministros básicos con una protección más extensiva que el Bono social.

Con la 24/2015, los Ayuntamientos, las administraciones que más directamente conocen y atienen las personas en todo el territorio catalán, dispusieron de herramientas efectivas, redistributivas y justas para hacer frente a las necesidades de vivienda de sus municipios. La Ley 24/2015 hace efectivo el cumplimiento de la función social de la vivienda: permite ampliar el parque de viviendas con la cesión obligatoria de las viviendas en manos de grandes tenedores, parar los desahucios con alquileres sociales y los cortes de suministros.

Las personas afectadas y quienes trabajamos cada día enfrentando el problema de la vivienda sabemos que esta Ley es un instrumento imprescindible para parar y revertir la exclusión residencial. La parte de articulado en lo referente a la vivienda demostró durante los 9 meses de vigencia su potencia con la parada de más de 10.000 desahucios; si no hubiera sido suspendida, desde entonces hasta hoy hubiéramos podido parar unos 35.000 desahucios más. Las medidas contra la pobreza energética han conseguido parar más de 82.500 cortes de suministros.

El Gobierno de Mariano Rajoy y del PP, en lugar de garantizar el derecho básico a una vivienda digna a que lo obliga el arte. 47 de la Constitución y los tratados internacionales de defensa de los derechos humanos que ha ratificado, actuó premeditadamente en contra de la protección de este derecho y a favor de los intereses privados de la banca y los fundes buitre interponiendo, paradójicamente, un recurso de inconstitucionalidad contra la mayoría de los artículos referentes a la vivienda. El Tribunal Constitucional admitió el recurso y ordenó la suspensión de parte de la ley a la espera de una sentencia que encara no ha llegado. La presión social salvó las medidas de pobreza energética.

De este modo, la sangría de desahucios tiene que ser atendida sólo con recursos públicos, mientras la banca, rescatada con dinero público, continúa acaparando recursos sin ningún regreso social, enriqueciéndose desmesuradamente a pesar de ser parto responsable de la mala praxis bancaria y la emergencia que sufre la población.

Actualmente, las Mesas de Emergencias no cumplen su función urgente y acumulan casos con esperas de más de 6 meses. 5.000 solicitudes recibidas a las Meses de emergencias desde que entró en vigor la 24/2015 y sólo 2.689 solicitudes con vivienda adjudicada. Tan sólo en Barcelona hay 360 familias esperando una vivienda adjudicada hace más de 9 meses.

Por otro lado, el parco público no llega al 2%, la movilización de vivienda social ha sido muy por debajo de las necesidades de la población catalana y la lista de espera para acceder a una vivienda de protección oficial es de 115.634 familias. La carencia histórica de un verdadero parque de vivienda asequible significa un incumplimiento de la Ley del derecho a la vivienda, que marca la necesidad de lograr un 15% del parque social aumentando en 235.000 viviendas antes del 2030.

La ciudadanía, los movimientos sociales, las entidades sociales y profesionales y los Ayuntamientos manifestamos nuestro pleno apoyo a la Ley 24/2015. Exigimos la retirada del recurso de inconstitucionalidad por parte del nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez, así como la priorización en la agenda pública de esta necesidad por parte del Gobierno de Cataluña, sumado a su posterior aplicación total, efectiva e inmediata, incluidos los convenios con las suministradoras para que asuman las deudas de las familias en exclusión residencial atendidos sus altos beneficios.

Es un consenso transversal de la sociedad catalana que ya es hora de acabar con la emergencia habitacional que castiga la población más expuesta a la crisis, para pasar después a construir verdaderas políticas de vivienda modernas que nos permitan asegurar el derecho a una vivienda digna de toda la población.

Recuperar la Ley 24/2015 es el primer paso para hacerlo realidad. Pedimos hoy públicamente el apoyo y colaboración de toda la sociedad para conseguirlo.

Las abajo firmantes apoyan a este manifiesto por la recuperación inmediata de la Ley 24/2015, conocida como la "Ley de emergencia habitacional".

Selecciona: *
Required
Nom i cognoms - Nom entitat // Nombre y apellidos - Nombre entidad *
Your answer
e-mail *
Your answer
Ciutat // Ciudad *
Your answer
Província
Selecciona una opción:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service