โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง IT กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง MU Cyber Club@MLC ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question