แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบแจ้งซ่อม ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ Helpdesk ปีการศึกษา 2563
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดตอบคำถามโดยการเลือกข้อที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดหรือเติมข้อความลงในช่องว่าง
1. เพศ *
2. สถานภาพ *
3. สังกัด คณะ/สำนัก/สถาบัน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. Report Abuse