แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อหลักสูตรปริญญาตรี
คำชี้แจง
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อหลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร๋ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน และด้านปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนการสอน ผลจากการศึกษานี้จะนำไปใช้ในการกำหนดแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีของคณะฯ ต่อไป

แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะคำตอบเป็นแบบเลือกตอบเกี่ยวกับ เพศ อายุ ภูมิสำเนาเดิมสถาบันการศึกษา
และระดับคะแนนที่จบก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมและสาขาวิชาที่จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี และความคาดหวังเกี่ยวกับอาชีพและรายได้หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อหลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ด้านอาจารย์ผู้สอน
4. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
5. ด้านปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนการสอน
โดยลักษณะของคำถามเป็นแบบมาตรวัดระดับความพึงพอใจ ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้
1. น้อยที่สุด ระดับคะแนนที่ให้เท่ากับ 1
2. น้อย ระดับคะแนนที่ให้เท่ากับ 2
3. ปานกลาง ระดับคะแนนที่ให้เท่ากับ 3
4. มาก ระดับคะแนนที่ให้เท่ากับ 4
5. มากที่สุด ระดับคะแนนที่ให้เท่ากับ 5

โปรดแสดงความคิดเห็นตรงตามความเป็นจริง และขอให้ตอบแบบสอบถามนี้ให้ครบทุกข้อ

ตอนที่ 1
โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องว่าง หรือเติมข้อความเหมาะสมกับคำตอบของท่าน
1. เพศ
2. อายุ
3. ภูมิลำเนา
4. สถาบันการศึกษาที่จบก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี สังกัด รัฐบาล หรือ เอกชน โปรดระบุชื่อสถาบัน
Your answer
5. สายวิชา สาขาวิชา หรือหมวดวิชาที่จบก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี
6. แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันการศึกษาที่จบก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี
7. ประสบการณ์การทำงาน
8. ภาควิชา หรือสาขาวิชาที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
9. หลักสูตร
10. แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน (GPA.)ในระะดับปริญญาตรี
11. ความคาดหวังเกี่ยวกับการใช้ความรู้ในสาขาที่เรียนจบระดับปริญญาตรีกับการประกอบวิชาชีพ
12. สถานที่ทำงานที่คาดหวัง หลังจากสำเร็จการศึกษา
Your answer
13. อาชีพที่ต้องการทำ หรือแผนการหลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
14. คาดว่าจะใช้เวลานานเท่าไรจึงสามารถหางานทำได้หลังจากเรียนจบ
15. ความคาดหวังเกี่ยวกับรายได้หลังจากได้รับวุฒิปริญญาตรีแล้ว
ตอนที่ 2
โปรดเลือกระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ โดยใส่เครื่องหมาย ลงในช่องว่าง ให้ตรงกับระดับที่ท่านเลือก
กำหนดให้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
16. หลักการและวัตุประสงค์ของหลักสูตรมีความชัดเจน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
17. เนื้อหาหลักสูตรสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
18. เนื้อหาหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
น้อยที่สุด
มากที่สุด
19. เนื้อหาหลักสูตรเน้นแนวคิดทางวิศวกรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
20. การจัดตารางเรียนในแต่ละเทอมมีความเหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ท่านคิดว่าข้อใดในหลักสูตรการเรียนการสอนที่ควรปรับปรุงที่สุด คือข้อ
เหตุผลหรือแนวทางการปรับปรุง คือ
Your answer
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
21. มีโอกาสให้นิสิตมีส่วนนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
22. การเปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วมร่วมในการแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
23. การใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน หรือ ตำราเรียนที่เหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
24. ความรู้ที่ได้จากวิชาคำนวณออกแบบ คาดว่าสามารถนำไปใช้ออกแบบได้จริง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
25. การจัดกิจกรรมการเรียนภาคปฏิบัติการเหมาะสมกับเนื้อหาในหลุกสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
26. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในเชิงพัฒนา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
27. ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย น่าสนใจ และเหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
28. การใช้หรือเสริมทักษะด้านวิศวกรรมเพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
29. การจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านวิศวกรรมเพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
30. การปลูกฝังจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
31. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
32. การศึกษาและดูงานนอกสถานที่
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ท่านคิดว่าข้อใดในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนที่ควรปรับปรุงที่สุด คือ
เหตุผลหรือแนวทางการปรับปรุง
Your answer
ด้านอาจารย์ผู้สอน
33. อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่มีความรู้ ความชำนาญ และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
34. มีการจัดทำแผนการสอน (Course Syllabus) ชัดเจน และสอนตามแผนการสอน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
35. อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนอย่างชัดเจน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
36. อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่มีวิธีการสอนที่เข้าใจง่าย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
37. อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่มีความเป็นกันเองกับนิสิต
น้อยที่สุด
มากที่สุด
38. อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่มีเวลาให้กับนิสิตเข้าพบ เพื่อปรึกษาโดยสะดวก
น้อยที่สุด
มากที่สุด
39. การให้ความช่วยเหลือนิสิตทั้งในและนอกห้องเรียน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
40. อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ประพฤติตนเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิต
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ท่านคิดว่าข้อใดในด้านอาจารย์ผู้สอนที่ควรปรับปรุงที่สุด คือ
เหตุผลหรือแนวทางการปรับปรุง
Your answer
ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน
41. อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ได้แจ้งวิธีและเกณฑ์การประเมินผลให้ทราบในคาบแรก
น้อยที่สุด
มากที่สุด
42. ข้อสอบมีคุณภาพ ครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่เรียน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
43. เนื้อหาของข้อสอบมีความเหมาะสมกับระยะเวลาสอบ
น้อยสุด
มากที่สุด
44. เกณฑ์หรือวิธีการให้คะแนนมีความเหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
45. การประเมินผลและการตัดเกรดมีความโปร่งใส ยุติธรรม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
46. การประกาศผลการเรียนอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ท่านคิดว่าข้อใดในด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนที่ควรปรับปรุงที่สุด คือ
เหตุผลหรือแนวทางการปรับปรุง
Your answer
ด้านปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนการสอน
47. ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจำนวนนิสิต
48. ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
49. ห้องเรียนมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
50. ระบบระบายอากาศและเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
51. วัสดุ อุปกรณ์ในห้องเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ มีเพียงพอกับจำนวนนิสิต
น้อยที่สุด
มากที่สุด
52. สื่อและโสตทัสนูปกรณ์ด้านเครื่องฉายภาพหรือ LCD มีความทันสมัย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
53. สื่อละทัศนูปกรณ์ด้านระบบกระจายเสียงมีความเหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
54. การให้บริการและระยะเวลาเปิด -ปิด ของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
55. จำนวนตำราและการจัดหนังสือในห้องสมุดที่สะดวกต่อการศึกษาค้นหว้า
น้อยที่สุด
มากที่สุด
56. การบริการด้านระบบสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
57. การให้บริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายไร้สายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ท่านคิดว่าข้อใดในด้านปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนการสอนที่ควรปรับปรุงที่สุด คือ
เหตุผลหรือแนวทางการปรับปรุง
Your answer
58. ขอให้นิสิตระบุถึงระเบียบต่างๆ ของคณะฯ ที่ควรแก้ไขพร้อมเหตุผลประกอบ
Your answer
59. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการของ หน่วยทะเบียนและประมวลผลของคณะ หรือธุรการของภาควิชา
Your answer
60. ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการมีอาจารย์ที่ปรึกษา หรือบทบาทหน้าที่ ที่จำเป็นของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนิสิตในความดูแล
Your answer
61. เทคนิควิธีการการสอนของอาจารย์ที่นิสิตชื่นชอบมากที่สุด (ระบุชื่ออาจารย์และเทคนิค)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse - Terms of Service