ILL (Inter Library Loan)
บริการยืมระหว่างห้องสมุด คือ บริการที่ห้องสมุดแห่งหนึ่งติดต่อขอยืมหรือถ่ายสำเนาเอกสารหรือวัสดุเพื่อการศึกษาอื่นๆ ซึ่งไม่มีในห้อง สมุดของตน จากหน่วยงานที่มีแหล่งทรัพยากรนั้นๆ มาให้บริการตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ เพื่อช่วยให้ได้รับสารสนเทศที่ต้องการและช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายของผู้ใช่โดยไม่ต้องเดินทางไปหาสารสนเทศที่ต้องการด้วยตนเอง ซึ่งลักษณะของการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดส่วนใหญ่เป็นการทำสำเนาเอกสาร ได้แก่
- บทความ
- หนังสือ
- วิทยานิพนธ์ และเอกสารวิชาการต่างๆ
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการ
ชื่อ-สกุล *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
เป็นผู้ใช้บริการประเภท *
สถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา *
Your answer
ระดับการศึกษา *
สาขาวิชา/หน่วยงาน *
Your answer
คณะ/สำนัก *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
E-mail *
Your answer
วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ *
Required
ชื่อหน่วยงานที่มีเอกสาร/ข้อมูล *
Your answer
รายละเอียดของเอกสารที่ติดต่อขอยืม
ชื่อเรื่อง/ชื่อหนังสือ (กรอกรายการบรรณานุกรมของเอกสาร) *
Your answer
รูปแบบของเอกสาร *
ท่านต้องการให้หน่วยงานทีมีข้อมูลส่งเอกสารแบบ *
หมายเหตุ
1. ผู้ขอใช้บริการต้องชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเอง
2. อัตราค่ามัดจำ
-ถ่ายสำเนาเอกสารทั้งเล่ม ไม่ถึง 200 หน้า ค่ามัดจำ 300 บาท / 1 รายการ เกิน 300 หน้า ค่ามัดจำ 500 บาท / 1 รายการ
-ค่าส่งเอกสาร ตามที่ไปรษณีย์กำหนด
-บุคคลภายนอก เก็บ 500 บาท ต่อ 1 รายการ (ไม่คำนึงถึงจำนวนหน้า)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. Report Abuse - Terms of Service