แบบประเมินความพึงพอใจโครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการใช้คู่มือการคิดคำนวณในวิชาชีพ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
เพศ *
ชั้นปีที่ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจด้านต่าง ๆ
โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของนักศึกษา
ระดับค่าความพึงพอใจของแบบประเมิน
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = น้อยที่สุด
ด้านการให้บริการ *
5
4
3
2
1
การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม
บรรยากาศของการจัดกิจกรรม
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
5
4
3
2
1
สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
ความเพียงพอของวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ/วิทยากร *
5
4
3
2
1
การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน เข้าใจง่าย
ความสามารถในการอธิบาย/ความครบถ้วนของข้อมูล
ความพึงพอใจด้านการนำไปใช้ *
5
4
3
2
1
นักศึกษามีความเข้าใจในการใช้คู่มือการคิดคำนวณในวิชาชีพ
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้
ความพึงพอใจในภาพรวม *
5
4
3
2
1
สรุปความพึงพอใจในภาพรวม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service