แบบสอบถามการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย
กรุณากรอกข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนด แบบสอบถามนี้สร้างขึ้นมีจุดประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ให้ได้รับการบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
1.เพศ *
2.อายุ *
3.การศึกษา *
4.อาชีพ *
5.รายได้ต่อเดือน *
6.เรื่องที่มาใช้บริการ *
Your answer
7.ประเด็นความพึงพอใจ *
ดีมาก
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำตอบข้อซักถามได้ดี
มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับ ก่อน-หลัง
มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ
มีเก้าอี้พักคอยสำหรับผู้มาใช้บริการเพียงพอ
สถานที่ให้บริการสะอาดเป็นระเบียบ
สถานที่จอดรถเพียงพอ
มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้บริการที่ชัดเจน
ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ
ภาพรวมการให้บริการ ณ จุดบริการ
8.ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service