แบบสอบถามและประเมินกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เครื่องมือการพัฒนาฐานความรู้เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงความหมาย รุ่นที่ 3
(Semantic based Knowledge Management Tools)
วันที่ 25-27 มกราคม 2555 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ. ห้อง 113 Auditorium ชั้น 1 อาคารสำนักงานกลาง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปุทมธานี

  คำชี้แจง เกณฑ์การประเมิน

  ระดับคะแนน 1 ควรปรับปรุงแก้ไข ระดับคะแนน 2 พอใช้ ระดับคะแนน 3 ดี ระดับคะแนน 4 ดีมาก หมายเหตุ : ระดับคะแนนเฉลี่ย 3 ขึ้นไป แสดงผลการดำเนินงานตามโครงการได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 3 แสดงผลการดำเนินงานตามโครงการได้ผลเป็นที่ไม่น่าพอใจ ต้องปรับปรุงแก้ไข

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 การประเมินภาพรวมการจัดงาน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 3 การประเมินผลกิจกรรม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นอื่นๆ ที่มีต่อกิจกรรม

  ได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคในการพัฒนา Semantic Ontology
  ได้เพื่อนใหม่
  ได้เข้าร่วมเครือข่าย Semantic Ontology
  นำความรู้ไปใช้ในการศึกษา/วิจัย
  นำความรู้ไปใช้ในธุรกิจ
  Please enter one response per row
  This is a required question
  ได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคในการพัฒนา Semantic Ontology
  ได้เพื่อนใหม่
  ได้เข้าร่วมเครือข่าย Semantic Ontology
  นำความรู้ไปใช้ในการศึกษา/วิจัย
  นำความรู้ไปใช้ในธุรกิจ
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  จัดอบรมให้กับผู้ใช้ทั่วไป
  จัดอบรมให้กับนักพัฒนาโปรแกรม
  เชิญวิทยากรของเนคเทคไปอบรม/Workshop ให้กับหน่วยงาน
  จัดประชุมวิชาการ
  บรรยายพิเศษในชั้นเรียน
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question