แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบัน ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และการประเมินสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตในการปฏิบัติงานในสถาบัน (ตัวบ่งชี้ที่ 11 สมศ.)

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 คำอธิบาย

  ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบัน ให้เกิดอัตลักษณ์ : ประเด็นประกอบการพิจารณา สรุปพอสังเขป ดังนี้ 1. มีการกำหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน/บุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันตาม กลยุทธ์ 3. ผลการประเมินของบุคลากรและผู้เรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ นิยามศัพท์ อัตลักษณ์ตามความหมายของสมศ หมายถึง บุคลิก ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของสถาบัน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ทั้งนี้สภาสถาบันได้มีมติกำหนดอัตลักษณ์หรือคุณลักษณะของนักศึกษาที่พึงประสงค์ "ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน" แบบประเมินนี้ จึงขอความร่วมมือจากบุคลากรในการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการประกันคุณภาพการศึกษา (ข้อ3) และทั้งนี้หัวข้อประเมิน จะเกี่ยวกับการดำเนินงานก็จะเน้นไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
  นโยบายการดำเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ด้านของสถาบันสอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีความ ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน
  การดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาของสถาบัน/คณะ สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาหรือบัณฑิตที่พึงประสงค์
  สถาบัน/คณะ มีระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบัน เช่น คณะกรรมการ,ทีมงานฯลฯ
  หลักสูตรของสถาบัน/คณะมีความเข้มแข็งทางวิชาการเพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้แก่ผู้เรียนให้เป็นไปตามอัตลักษณ์
  สถาบัน/คณะสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการเพียงพอต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
  กระบวนการเรียนการสอน มีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะพัฒนาทักษะ/ความคิดผู้เรียน ให้มีลักษณะที่พึงประสงค์
  สถาบัน/คณะมีกระบวนการปรับปรุงปัจจัยจำเป็นพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาการใฝ่รู้ของนักศึกษา เช่น อุปกรณ์/เครื่องมือห้องปฏิบัติงาน,ห้องสมุดแหล่งข้อมูลค้นคว้าฐานข้อมูลฯลฯ
  สถาบัน/คณะมีโครงการและกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ
  สถาบัน/คณะจัดให้มีกิจกรรม/โครงการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักช่วยเหลือผู้อื่น เสียสละ มีจิตสาธารณะ
  สถาบัน/คณะส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมการดำเนินงานในรูปแบบของกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเองของนักศึกษา เช่น สโมสร/ชมรมต่างๆ อย่างเพียงพอ
  สถาบัน/คณะดำเนินงานเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนดครอบคลุม
  สถาบัน/คณะจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อปลูกฝังด้านจริยธรรม คุณธรรม อย่างเหมาะสม
  สถาบันมีกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องที่ฝึกทักษะให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตและเห็นคุณค่าในตัวเอง เช่น พิธีไหว้ครู พิธีผูกไทและมอบเข็มฯ
  Please enter one response per row

  หมายเหตุ แบบประเมินเป็นแบบมาตรวัดอัตราส่วน 5 ระดับ ดังนี้

  5 คะแนน หมายถึง มากที่สุด 4 คะแนน หมายถึง มาก 3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 2 คะแนน หมายถึง น้อย 1 คะแนน หมายถึง น้อยที่สุด

  ตอนที่ 3 คำอธิบาย

  ให้ท่านประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและเอื้อต่อการปฏิบัติงานในสถาบัน (ตัวบ่งชี้ที่ 11 สมศ.ว่าด้วยเรื่อง การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะละวัฒนธรรม) ประเด็นการพิจารณา : 1.การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 2.สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะและตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 3.ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4.การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ 5.ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 จึงขอความร่วมมือจากบุคลากรในการประเมินความพึงพอใจต่อปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้เพื่อให้สอดคล้องตามประเด็นพิจารณาข้อที่ 5 โดยให้ท่านประเมินทั้งมิติภาพสถาบัน และมิติของคณะ/วิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ ตามที่ท่านสังกัด
  สถาบันมีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมหรือสร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีแก่องค์กรเช่น ความสามัคคีในหมู่คณะ, วัฒนธรรมที่ดีขององค์กรฯลฯ
  สถาบัน/ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในงาน/ประเพณีต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
  มีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือประเพณีต่างๆ อย่างเพียงพอ
  ความสวยงาม/ความร่มรื่นของภูมิทัศน์โดยรอบสถาบัน
  สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตในสถาบัน เช่น ธนาคาร, ไปรษณีย์, ร้านค้า, อินเตอร์เน็ต ฯลฯ
  ความปลอดภัยในการใช้อาคาร
  ไฟฟ้า/แสงสว่างเพื่อความปลอดภัยเพียงพอ
  ความสะอาด ความเป็นระเบียบภายในสถาบัน
  ความสะอาด สุขอนามัย และความปลอดภัยของโรงอาหาร(ตึกพระเทพฯ)
  การตกแต่ง/บำรุงรักษาอาคารสถานที่ภายในสถาบัน เช่นพื้นที่สีเขียว,ความเป็นระเบียบ ฯลฯ
  ความสะดวกในการเดินทาง
  Please enter one response per row
  คณะ/หน่วยงานมีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมหรือสร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีแก่องค์กร
  คณะ/หน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในงานหรือประเพณีต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
  คณะ/หน่วยงาน มีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือประเพณีต่างๆ สำหรับบุคลากรมีส่วนร่วม อย่างเพียงพอ
  ความสวยงาม/ความร่มรื่นของภูมิทัศน์โดยรอบคณะ/หน่วยงานของท่าน
  วัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเพียงพอ
  สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ทำงานเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน เช่น โต๊ะ-เก้าอี้, ชุดรับแขก ฯลฯ
  บรรยากาศ/สภาพแวดล้อม ของสถานที่ทำงาน
  ความปลอดภัยในการใช้อาคาร
  ไฟฟ้า/แสงสว่างในที่ทำงาน
  ความสะอาด สุขลักษณะของห้องน้ำ
  ความสะอาด สุขอนามัย และความปลอดภัยของโรงอาหาร
  การตกแต่ง/บำรุงรักษาอาคารสถานที่ทำงาน สภาพแวดล้อมภายในคณะ/หรือหน่วยงาน
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ

  This is a required question