Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lutowiska na lata 2017-2023
Szanowni Państwo,
gorąco apelujemy i prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Mamy nadzieję, że uda nam się w ten sposób uzyskać dane na podstawie których wyznaczymy na terenie Gminy obszary wymagające interwencji, co w konsekwencji przysłuży się ich naprawie w ramach programu rewitalizacji. Rewitalizacja bowiem to wyprowadzanie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego poprzez zintegrowane działania, tak by w końcowym efekcie przywrócić je na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.
Badanie ankietowe jest częścią prac nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Lutowiska”. Bardzo zależy nam na Państwa opinii (ocenie), ponieważ dzięki niej może powstać dokument obiektywny, w pełni odpowiadający lokalnym potrzebom. Będziemy wdzięczni za udział w badaniu i podzielenie się z nami własnymi przemyśleniami.
Dziękujemy.
1. Jak oceniają Państwo Gminę Lutowiska jako swoje miejsce zamieszkania? *
2. Jakie są Państwa zdaniem najważniejsze problemy społeczne Gminy? Bardzo prosimy o zaznaczenie maksymalnie trzech, które uważają Państwo za najważniejsze. Jeśli znają Państwo lokalizacje (miejscowości, sołectwa), gdzie ich natężenie jest szczególnie duże, bardzo prosimy o ich zaznaczenie.
cała gmina
Bereżki
Brzegi Górne
Caryńskie
Chmiel
Dwerniczek
Dwernik
Hulskie
Krywe
Lutowiska
Muczne
Nasiczne
Procisne
Pszczeliny
Skorodne
Smolnik
Stuposiany
Tarnawa Niżna
Ustrzyki Górne
Wołosate
Zatwarnica
Żurawin
Bezrobocie
Ubóstwo
Niewielka aktywność mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym (udział w wydarzeniach kulturalnych, spotkaniach publicznych, zawieranie głosu w sprawach publicznych inne)
Niski poziom integracji mieszkańców (działalność stowarzyszeń, kół gospodyń, związków emerytów, wspólne inicjatywy inne)
Przestępczość (rozboje, chuligaństwo, niszczenie mienia, miejsca spotkań osób nadużywających alkoholu inne)
Emigracja ludzi młodych, rodzin z dziećmi
3. Jakie są Państwa zdaniem najważniejsze problemy środowiskowe Gminy? Bardzo prosimy o zaznaczenie maksymalnie trzech, które uważają Państwo za najważniejsze. Jeśli znają Państwo lokalizacje (miejscowości, sołectwa), gdzie ich natężenie jest szczególnie duże, bardzo prosimy o ich zaznaczenie.
cała gmina
Bereżki
Brzegi Górne
Caryńskie
Chmiel
Dwerniczek
Dwernik
Hulskie
Krywe
Lutowiska
Muczne
Nasiczne
Procisne
Pszczeliny
Skorodne
Smolnik
Stuposiany
Tarnawa Niżna
Ustrzyki Górne
Wołosate
Zatwarnica
Żurawin
Zanieczyszczenie powietrza
Zły stan zbiorników i cieków wodnych, zanieczyszczenie wody (staw, zalew, rzeki, inne)
Zanieczyszczenie gleb w tym dzikie wysypiska śmieci
Nie ekologiczne zachowania wśród mieszkańców (niesprzątanie po zwierzętach, wywożenie śmieci do lasu, spalanie śmieci, inne)
Brak lub zły stan terenów zielonych ( np. parków, skwerków, ogródków miejskich inne)
4. Gdzie występują poniżej wskazane problemy gospodarcze w Gminie? Prosimy określić lokalizacje (miejscowości, sołectwa), gdzie natężenie problemów jest szczególnie duże, bardzo prosimy o ich zaznaczenie. Jeżeli w Państwa ocenie takie problemy nie występują prosimy o pominięcie tego pytania.
cała gmina
Bereżki
Brzegi Górne
Caryńskie
Chmiel
Dwerniczek
Dwernik
Hulskie
Krywe
Lutowiska
Muczne
Nasiczne
Procisne
Pszczeliny
Skorodne
Smolnik
Stuposiany
Tarnawa Niżna
Ustrzyki Górne
Wołosate
Zatwarnica
Żurawin
Mała przedsiębiorczość mieszkańców
Słaba kondycja ekonomiczna istniejących przedsiębiorstw
Brak wykwalifikowanych pracowników
Brak stałych miejsc pracy dostosowanych do kwalifikacji zawodowych mieszkańców
Zbyt mała liczba lokali usługowych
5. Jakie są Państwa zdaniem najważniejsze problemy przestrzenno-funkcjonalne Gminy? Bardzo prosimy o zaznaczenie maksymalnie trzech, które uważają Państwo za najważniejsze. Jeśli znają Państwo lokalizacje (miejscowości, sołectwa), gdzie ich natężenie jest szczególnie duże, bardzo prosimy o ich zaznaczenie.
cała gmina
Bereżki
Brzegi Górne
Caryńskie
Chmiel
Dwerniczek
Dwernik
Hulskie
Krywe
Lutowiska
Muczne
Nasiczne
Procisne
Pszczeliny
Skorodne
Smolnik
Stuposiany
Tarnawa Niżna
Ustrzyki Górne
Wołosate
Zatwarnica
Żurawin
Braki lub zła jakość infrastruktury technicznej: kolejowej, drogowej, wodnokanalizacyjne, energetyczne, teleinformatyczne, internetowej, gazowe, ciepłownicze.
Zły stan, brak lub mała dostępność do infrastruktury społecznej: placówki edukacyjne - szkoły, placówki opiekuńcze - żłobki, domy opieki dla osób starszych, niepełnosprawnych.
Zły stan, brak lub mała dostępność do obiektów kulturalnych, miejsc spotkań dla mieszkańców (np. organizacji pozarządowych, seniorów, młodzieży, kółek zainteresowań innych).
Brak lub niewystarczający stopień zagospodarowania miejsc publicznie dostępnych (deptaki, parki, muszle koncertowe, ścieżki rowerowe, zalew, tereny wzdłuż rzeki inne).
Niedostosowanie miejsc publicznie dostępnych do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak podjazdów, wind, inne).
Niedostosowanie miejsc publicznych dla rodziców z dzieckiem w wózku (brak podjazdów, wind, miejsc dla rodzica z dzieckiem w tym przewijanie i karmienie, ogólnodostępnych placów zabaw inne).