แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการสืบค้นข้อมูลห้องสมุดออนไลน์ของวิทยาลัยการตำรวจ
เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสืบค้นห้องสมุดออนไลน์ของวิทยาลัยการตำรวจ ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
*
ตอนที่ ๒  รายการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยการตำรวจ
๕ =  มากที่สุด       ๔ =  มาก    ๓ = ปานกลาง     ๒ = น้อย    ๑ = น้อยที่สุด
ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย
มีทรัพยากรสารสนเทศครอบคลุมตามความต้องการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการมีความหลากหลาย
Clear selection
ด้านการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ข้อมูลที่สืบค้นตรงตามความต้องการ
มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ผลลัพธ์จากการสืบค้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ความพึงพอใจในการใช้งานการสืบค้นห้องสมุดออนไลน์
Clear selection
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy