แบบประเมินสำหรับอาจารย์ ในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา (คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) ปีการศึกษา 2561
คำชี้แจงในการตอบแบบสำรวจ
ระดับค่าความพึงพอใจตามแบบประเมิน

5 หมายถึง มากที่สุด

4 หมายถึง มาก

3 หมายถึง ปานกลาง

2 หมายถึง น้อย

1 หมายถึง น้อยที่สุด

คำอธิบายสัญลักษณ์
เพื่อให้สะดวกต่อการนำข้อมูลจากแบบประเมินไปใช้ในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดสัญลักษณ์ ข้อความภายใต้วงเล็บ หลังหัวข้อประเมินหรือการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้
(C ตัวบ่งชี้ ...) หมายถึง หัวข้อประเมินนั้นเกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ที่เท่าไหร่ ประเด็นใด ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (Curriculum)
(F ตัวบ่งชี้ ...) หมายถึง หัวข้อประเมินนั้นเกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ที่เท่าไหร่ ประเด็นใด ในประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา (Faculty)
(U ตัวบ่งชี้ ...) หมายถึง หัวข้อประเมินนั้นเกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ที่เท่าไหร่ ประเด็นใด ในประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (University)

ตัวอย่าง เช่น (C 3.2 การควบคุม การดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี) หมายถึง หัวข้อประเมินนั้นเกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในประเด็นเรื่อง การควบคุม การดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี ของอาจารย์
ชื่อหลักสูตร *
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป *
เป็น
ไม่เป็น
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
1.3 อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
1.4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระหลัก/ร่วม
1.5 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
1.6 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา
(C 4.3 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร)
5
4
3
2
1
1) การกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษา วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อม และสำเร็จการศึกษา (C 3.1)
2) ความทันสมัยและหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร (C 5.1)
3) กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เน้นการพัฒนานักศึกษาให้เรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจต่าง ๆ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ (C 3.2)
4) อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ เหมาะสม(C 4.1)
5) การเปิดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความต่อเนื่อง เอื้อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้และสามารถต่อยอดความรู้ (C 5.1)
6) ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาที่รับในหลักสูตร (C 4.3)
7) จำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร(C 4.3)
2.2 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
(C 3.2 การควบคุม การดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี)หากท่านไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ (ข้ามไปตอบข้อ 2.3)
5
4
3
2
1
1) การปฐมนิเทศ/อบรม/ชี้แจงในเรื่องบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการอย่างเหมาะสม (C 4.1)
2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาติดต่อสื่อสารได้หลากหลายช่องทาง (C 3.2)
3) แนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียนตามหลักสูตร(C 3.2)
4) ท่านมีเวลาเพียงพอในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา (C 3.2)
5) ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร (C 3.2)
6) ให้ความช่วยเหลือ หรือถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านต่างๆ แก่นักศึกษารับฟังความคิดเห็น และช่วยแก้ไขปัญหา (C 3.2)
2.3 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
(เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) (C 3.2 การควบคุม ดูแล การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา) หากท่านไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ(ข้ามไปตอบข้อ 2.4)
5
4
3
2
1
1) การปฐมนิเทศ/อบรม/ชี้แจงในเรื่องบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ อย่างเหมาะสม (C 4.1)
2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาติดต่อสื่อสารได้หลากหลายช่องทาง (C 3.2)
3) มีเวลาเพียงพอในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา (C 3.2)
4) ติดตามและกำกับดูแลผลการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ (C 3.2)
5) ให้ความช่วยเหลือหรือถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ (C 3.2)
2.4 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(C 6.1 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้)
5
4
3
2
1
1) อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง (workshop) มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา
2) ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ตำรา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา
3) มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย
5) การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน
6) มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
7) มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อทำวิจัย(เฉพาะหลักสูตรบัณฑิตศึกษา)
8) มีห้องทำงานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการทำวิจัย (เฉพาะหลักสูตรบัณฑิตศึกษา)
9) มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมในการทำวิจัย(เฉพาะหลักสูตรบัณฑิตศึกษา)
2.5 ด้านข้อร้องเรียนต่างๆ
(C 3.3 ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา)
เคย
ไม่เคย
ท่านเคยได้รับทราบข้อร้องเรียนจากนักศึกษาต่อการจัดการหลักสูตร/ภาควิชาหรือคณะวิชาหรือไม่
ระบุข้อร้องเรียน
Your answer
ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข/ปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยศิลปากร. Report Abuse