การประชุมสัมมนาวิชาการในระดับนานาชาติ เรื่อง “แนวคิดทางวัสดุเพื่อการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ และการกักเก็บพลังงาน” ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 202 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ (SCL) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขออนุญาตปิดระบบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ณัฐสมน เพชรแสง e-mail :: fscinmp@ku.ac.th