ข้อมูลบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานศิษย์เก่า ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำนำหน้า
ชื่อบัณฑิต
Your answer
นามสกุลบัณฑิต
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน
Your answer
เลขประจำตัวนิสิต/นักศึกษา *
Your answer
ท่านเรียนสาขาวิชา
ท่านเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ เท่าไหร่
วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 1/12/2560)
Your answer
ที่อยู่บัณฑิตอยู่สามารถติดต่อได้
Your answer
แขวง/ตำบล
Your answer
อำเภอ/เขต
Your answer
จังหวัด
Your answer
รหัสไปรษณีย์
Your answer
e-mail
Your answer
id-line
Your answer
Facebook
Your answer
เบอร์โทรศัพท์/มือถือ
Your answer
หากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนในสาขาวิชาที่ท่านสำเร็จการศึกษาในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) ท่านมีความสนใจที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือไม่ *
หากท่านได้ศึกษาต่อปริญญาโทในสถานการศึกษาประเภทใด
สถานภาพการทำงานปัจจุบัน
ประเภทงานที่ทำ
ท่านคิดว่า ท่านมีความสามารถพิเศษด้านใด ที่ช่วยให้ท่านได้ทำงาน
สถานที่ทำงาน /ชื่อสถานประกอบการ / หน่วยงาน
Your answer
ที่อยู๋สถานที่ทำงาน /ชื่อสถานประกอบการ / หน่วยงาน
Your answer
เงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) *(รายได้ หมายถึง เงินเดือน, ค่าล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, ค่าคอมมิชชั่น, ค่าน้ำมันรถ, ค่าพาหนะ, โบนัส, เงินพิเศษ และรายได้อื่นๆ ที่ได้จากการทำงาน
Your answer
ท่านคิดว่าท่านมีความพอใจต่องานที่ทำหรือไม่ (หากทำธุรกิจส่วนตัวไม่ต้องตอบข้อนี้)
หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ท่านได้งานทำในระยะเวลาเท่าไร *
ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่ท่านได้สำเร็จการศึกษาหรือไม่
ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่ท่านได้สำเร็จการศึกษาหรือไม่
ท่านสามารถนำความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานที่ทำอยู่ขณะนี้เพียงใด *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ข้อที่ 1
ท่านเคยกลับมาคณะหลังจากจบการศึกษาหรือไม่
ไม่เคย
1-6เดือน
6-12 เดือน
ข้อที่ 2
มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ข้อที่ 3
มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ให้แก่นักศึกษาปัจจุบันหรือไม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ข้อที่ 4
ท่านมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ข้อที่ 5
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms