Formularz rekrutacyjny do projektu "Rzeczywiście 3D - skanujemy i projektujemy do wirtualnej rzeczywistości"
Zapraszamy chętnych i aktywnych uczniów z krakowskich szkół ponadpodstawowych, którzy pasjonują się nowoczesnymi technologiami do uczestnictwa w unikatowym projekcie szkoleniowym! Rzeczywiście 3D to program edukacji praktycznej, rozwijający talenty i kompetencje w zakresie nowoczesnych technologii, skanowania, projektowania graficznego i gogli wirtualnej rzeczywistości.

PROGRAM oraz szczegóły organizacyjne dostępnie na stronie:

1. Dla zakwalifikowanych osób, uczestnictwo w pełnym programie i kursach jest w pełni DARMOWE
2. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Osoby niepełnoletnie zobligowane są do dostarczenia zaświadczenia od rodziców bądź opiekunów prawnych do możliwości uczestnictwa w projekcie, wraz ze stosownymi zgodami.
4. Projekt ma charakter hybrydowy (część zajęć realizowana jest w formie online, zajęcia stacjonarne w 5 osobowych grupach odbywać będą się w FabLab Małopolska ul. Królewska 65a)
5. Na zakończenie kursu wydawane są certyfikaty szkoleniowe potwierdzający nabyte kompetencje.
6. W trakcie realizacji kursu obowiązują wszelkie wymagane środki ochorony sanitarno epidemiologicznej oraz regulami BHP pracowni technicznej FabLab Małopolska

W sprawach organizacyjnych zapraszamy do kontaktu fablab@fablabmalopolska.pl 665770995
Bądź osobiście

Projekt finansowany ze środków publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
w ramach zadania publicznego „Edukacja zdalnie i cyfrowo „ – blok talenty i kompetencje
Imię i Nazwisko *
Adres zamieszkania (Projekt dedykowany jest dla uczniów zamieszkałych na terenie aglomeracji miasta Kraków oraz małopolski) *
Telefon kontaktowy (uczestnika, bądź do ro rodzica, opiekuna prawnego) *
Adres email (uczestnika, bądź do rodzica, opiekuna prawnego) *
Wiek (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, konieczne będzie wypełnienie oświadczenia rodzica, opiekuna prawnego) *
Prosimy podać pełną nazwę oraz adres szkoły ponadgimnazjalnej, której jest Pan/Pani uczniem. *
Prosimy zapoznać się z datami realizacji spotkań kursowych projektu oraz wskazać grupę I lub II do której chcę Pan/Pani się zrekrutować. *
Captionless Image
Czy posiada Pan/Pani doświadczenie bądź podstawową znajomość w zakresie technik projektowania? *
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję zapisy Regulaminu Projektu *
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Inteligentna Małopolska”,z siedziba w Krakowie (31-542), przy ul. Kordylewskiego 11, posiadająca nr KRS 0000033198, jako podmiot zarządzający FabLab Małopolska; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu związanym z dokonaniem rezerwacji i dokonywania zakupu wstępu do FabLab Małopolska; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Fundacja „Inteligentna Małopolska” z siedziba w Krakowie (31-542), przy ul. Kordylewskiego 11, posiadająca nr KRS 0000033198, jako podmiot zarządzający FabLab Małopolska; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku; posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem do dokonania rezerwacji Pracowni FabLabi wejściem do FabLab). Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości dokonania rezerwacji Pracowni FabLab i tym samym brak wstępu do FabLab.; Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w celu profilowania. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy