แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  This is a required question
  1.1 ประสิทธิภาพความเร็วของเครื่อง มีมากน้อยเพียงใด
  1.2 ความเร็วของอินเทอร์เน็ต
  1.3 โปรแกรมที่ต้องการมีความพร้อมสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด
  1.4 ความพึงพอใจการใช้งานระบบปฏิบัติการเพียงใด
  1.5 ท่านพึงพอใจในการป้องกันไวรัสเพียงใด
  Please enter one response per row
  2.1 ท่านมีความพึงพอใจในการจัดห้องอบรมอยู่ในระดับใด เช่น โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์
   2.2 ท่านมีความพึงพอใจในขนาดของจอภาพอยู่ในระดับใด
  2.3 ท่านมีความพึงพอใจในระบบเสียงอยู่ในระดับใด
  2.4 ท่านมีความพึงพอใจในเรื่องความสะอาดอยู่ในระดับใด
  2.5 ท่านมีความพึงพอใจของห้องคอมพิวเตอร์โดยรวมอยู่ในระดับใด
  Please enter one response per row
  This is a required question