ბსუ-ს პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრი
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულის შეფასება (პროფესიული განათლების მასწავლებლისათვის)

არქიტექტორ ტექნიკოსი (მე-4 საფეხური)

გმადლობთ, რომ მონაწილეობთ გამოკითხვაში. გამოკითხვა მიზნად ისახავს მოდულური სწავლების მონიტორინგის და მხარდაჭერის ფარგლებში პრობლემების იდენტიფიცირებას სწავლების შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით. თქვენი პასუხები, შენიშვნები და კომენტარები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
გთხოვთ აღნიშნოთ თქვენთვის მისაღები პასუხი.
შენიშვნა: თქვენი შეხედულემისამებრ წარმოადგინეთ კომენტარები/რეკომენდაციები

სახელი და გვარი *
2. სქესი *
3. ასაკი *
4. ელ-ფოსტა *
5. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა რომელზეც ასწავლით *
6. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დაწყების წელი *
7. იცნობთ თუ არა სრულად აღნიშნულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამას? *
8. მოდულის სახელწოდება რომელსაც ასწავლით *
9. კრედიტების რაოდენობა *
არა /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
10. გაქვთ თუ არა თქვენი მოდულის ანალოგიური სწავლის შედეგების მქონე კურსის სწავლების გამოცდილება? *
არა /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
11. პირადად მონაწილეობდით თუ არა სასწავლო გეგმის შემუშავების პროცესში? *
არა /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
12. პირადად შეადგინეთ თუ არა კალენდარული გეგმა? * *
არა /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
13. მოახდინეთ თუ არა სასწავლო გეგმის ადაპტირება სსსმ სტუდენტების საჭიროებებისთვის? *
არა /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
14. მისაღებია თუ არა მოდულის სტრუქტურა? *
არა /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
15. გასაგებია თუ არა მოდულის შინაარსი? *
არა /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
16. საჭიროებს თუ არა მოდულის ნაწილები დამატებით დაკონკრეტებას/განმარტებას? *
დიახ /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
17. თქვენი აზრით სწორადაა განსაზღვრული მოდულის გავლის წინაპირობები? *
არა /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
18. სრულად გაითვალისწინეთ თუ არა მოდულის დამხმარე ჩანაწერები კალენდარული გეგმის შემუშავებისას? *
არა /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
19. სრულად გაითვალისწინეთ თუ არა მოდულის დამხმარე ჩანაწერები შეფასების დაგეგმვისას? *
არა /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
20. შეესაბამება თუ არა რეკომენდებული თემატიკა მისაღწევ სწავლის შედეგს *
არა /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
21. რამდენად შეესაბამება სწავლების მეთოდები მისაღწევ სწავლის შედეგებს? *
არა /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
22. რამდენად შეესაბამება ,,მტკიცებულებები" დასადასტურებელ სწავლის შედეგებს? *
არა /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
23. რამდენად შეესაბამება ,,შეფასების ინსტრუმენტები" დასადასტურებელ შესრულების კრიტერიუმებს"? *
არა /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
24. ადეკვატურია თუ არა მოდულის საათების ჯამური რაოდენობა დაგეგმილი სწავლის შედეგების მისაღწევად? *
არა /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
25. ადეკვატურია თუ არა საათების გადანაწილება სწავლის შედეგებისა და დატვირთვის ფორმების (ლექცია, პრაქტიკული, დამოუკიდებელი, შეფასება) მიმართ *
არა /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
26. არის თუ არა უზრუნველყოფილი თქვენი მოდულის დანერგვის პროცესი საჭირო მასალებითა და ინვენტარით? *
არა /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
27. არის თუ არა უზრუნველყოფილი თქვენი მოდულის დანერგვის პროცესი საგანმანათლებლო რესურსებით (სახელმძღვანელოები, ინტერნეტ რესურსები) *
არა /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
28. მოდულური სწავლების ეფექტიანად წარმართვის მიზნით, ხომ არ საჭიროებთ რაიმე საკითხებზე დამატებით ტრეინინგს/კონსულტირებას? *
დიახ /ნაწილობრივ შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
29. კომენტარი/რეკომენდაცია (გთხოვთ, მიუთითოთ ყველა შენიშვნა, კომენტარი და რეკომენდაცია რომელიც კითხვარში არ იყო გათვალისწინებული)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy