ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ (Ε.Ε.Ι.Κ.)
ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΛΩΝ FACEBOOK https://web.facebook.com/groups/312379613216362/
ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΟ FACEBOOK *
ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (επιλέξτε ένα από τα παρακάτω) *
ΟΝΟΜΑ *
ΕΠΩΝΥΜΟ *
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ) *
ΠΟΛΗ-ΠΕΡΙΟΧΗ *
ΝΟΜΟΣ *
Τ.Κ. *
EMAIL *
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ *
ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ *
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ *
ΕΙΜΑΙ *
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ *
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ *
MM
/
DD
/
YYYY
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ *
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το Σωματείο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΝΩΔΗ ΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ» με Αριθμό Μητρώου στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών 13511, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων και Εκτελών την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, όπως οι όροι αυτοί προσδιορίζονται στον υπ’ αριθμ. 2016/679 Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR), ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων: (1) Το Σωματείο προκειμένου να μπορεί να λειτουργεί νομίμως και προσηκόντως και να εκπληρώνει τους σκοπούς που αναγράφονται λεπτομερώς στο Καταστατικό του, τηρεί αρχείο (φυσικό και ηλεκτρονικό) για τα μέλη του καθώς και για τα ανήλικα τέκνα των μελών, τα οποία πάσχουν από Κυστική Ίνωση, στο οποίο καταγράφονται τα εξής δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιδιότητα μέλους, ονοματεπώνυμο ασθενή (σε περίπτωση ανήλικου ασθενή), νοσοκομείο παρακολούθησης, επάγγελμα. Το αρχείο αυτό τηρείται για όσο χρόνο είναι μέλη του Σωματείου και τρία (3) χρόνια μετά την έξοδο/αποβολή/θάνατό τους. (2) Το Σωματείο τηρεί τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των μελών του. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο. (3) Τα μέλη του Σωματείου και τυχόν υπάλληλοι του Σωματείου, που είναι εξουσιοδοτημένα ειδικώς να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όλων των μελών του Σωματείου, αναλαμβάνουν έγγραφη δέσμευση για την τήρηση της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των δεδομένων και για την εφαρμογή όλων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται. (4) Τα μέλη του Σωματείου και οι υπάλληλοι, που έχουν νομίμως εξουσιοδοτηθεί να έχουν πρόσβαση και να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των μελών του Σωματείου, δεν μπορούν να διαβιβάζουν τα δεδομένα αυτά σε τρίτα πρόσωπα, παρά μόνο κατόπιν ειδικής έγγραφης συγκατάθεσης εκ μέρους των υποκειμένων των δεδομένων, εκτός αν η υποχρέωση προς διαβίβαση προκύπτει από το νόμο ή κατόπιν απαίτησης δικαστικής ή διοικητικής αρχής. (5) Τα Μέλη έχουν τα εξής δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα καθώς και για τα προσωπικά δεδομένα των ανήλικων τέκνων τους που πάσχουν από Κυστική Ίνωση: • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους: Το δικαίωμα να γνωρίζουν αν τα δεδομένα τους υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό. • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων τους: Το δικαίωμα να ζητήσουν διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή ή έχουν αλλάξει. • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων τους ("δικαίωμα στη λήθη"): Το δικαίωμα να ζητήσουν διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών τους δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά την πάροδο της παραπάνω αναφερόμενης 3ετίας από την έξοδο/αποβολή/θάνατό τους. • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων τους: Το δικαίωμα να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις. • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων τους: Το δικαίωμα τους να ζητήσουν να αποσταλούν τα στοιχεία τους σε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό).Όταν υποβάλλεται από κάποιο μέλος ένα αίτημα για την άσκηση κάποιου από τα παραπάνω δικαιώματα εγγράφως (με αποστολή e-mail στη διεύθυνση cysticfibrosis.gr@gmail.com, με θέμα GDPR ή με αποστολή σχετικής επιστολής, με την ένδειξη “GDPR”, προς το Σωματείο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΝΩΔΗ ΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ», οδός Καπνικαρέας αρ. 19Α, Τ.Κ 10556, Αθήνα, το Σωματείο οφείλει να απαντήσει στο αίτημα εγγράφως εντός 1 μηνός, είτε ικανοποιώντας το δικαίωμα, είτε απορρίπτοντας αιτιολογημένα το αίτημα, είτε εξηγώντας τους λόγους καθυστέρησης. Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης οφείλει πάντως το Σωματείο να απαντήσει θετικά ή αρνητικά εντός 3 μηνών από το αίτημα. (6) Εφόσον παρέχει το μέλος τη συγκατάθεσή του, το Σωματείο θα κάνει χρήση των προσωπικών του δεδομένων για τους ακόλουθους σκοπούς: -Τήρηση Μητρώου Μελών Σωματείου -Επικοινωνία (με επιστολές, γραπτά μηνύματα ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) με τα μέλη για σκοπούς ενημέρωσης και πρόσκλησης σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Σωματείου, καθώς και για τη συμμετοχή σε Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. -Εκπλήρωση σκοπών που αναγράφονται στους σκοπούς του Καταστατικού του Σωματείου. -Ενημέρωση για θέματα υγείας των μελών και για εξελίξεις της επιστήμης σε σχέση με την Κυστική Ίνωση, τη διάγνωση και τη φαρμακευτική αντιμετώπισή της. Επισημαίνεται ότι έκαστο μέλος μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων που έχουν συλλεγεί από το Σωματείο για τους σκοπούς του. Ωστόσο, δηλώνεται από το Σωματείο ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης του μέλους όπως και η άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων του, θα έχει ως συνέπεια τη διαγραφή του ως μέλους του Σωματείου. Τέλος, σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέλος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600 Fax: +30 210 6475628 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy