แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล ประจำปี 2564
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ *
อายุ *
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ท่านมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของเทศบาลเมืองบางกรวยมากน้อยเพียงใด
ท่านคิดว่าการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำของเทศบาลเมืองบางกรวยเหมาะมากน้อยเพียงใด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง ถนน ทางระบายน้ำ สะพาน ท่าเทียบเรือและสาธารณูปโภคต่างๆ มากน้อยเพียงใด
ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาไฟฟ้าสาธารณะมากน้อยเพียงใดท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบจราจรมากน้อยเพียงใด
ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบจราจรมากน้อยเพียงใด
ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการควบคุมอาคารมากน้อยเพียงใด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการคุณภาพแหล่งน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการเหตุรำคาญและมลพิษอื่นๆ ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ท่านมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการด้านสาธารณสุขของเทศบาลเมืองบางกรวยมากน้อยเพียงใด
ท่านมีความพึงพอใจต่อการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย มากน้อยเพียงใด
ท่านคิดว่าเทศบาลมีการ ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพ พัฒนารายได้ของประชาชนและเศรษฐกิจพอเพียง เหมาะสมมากน้อยเพียงใด
ท่านคิดว่าเทศบาลมีการ ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน เหมาะสมมากน้อยเพียงใด
ท่านคิดว่าเทศบาลมีการ ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา นันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เหมาะสมมากน้อยเพียงใด
ท่านคิดว่าเทศบาลมีการ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ เหมาะสมมากน้อยเพียงใด
ท่านมีความพึงพอใจต่อการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติดของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการต่างๆ ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
ท่านมีความพึงพอใจต่อการป้องกันการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
ท่านมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยวและวันสำคัญต่างๆ ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและแผนพัฒนาชุมชน ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
ท่านมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วมของประชาชน ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
Submit
Clear form
This form was created inside of Mayavadee IT Solution. Report Abuse