ตัวอย่างคู่ชีวิตมือติวเตอร์ วิชา 2000-1401วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
คำอธิบายรายวิชา
(วิทยาศาสตร์พื้นฐาน)
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ดุลภาพของระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างอะตอม สมบัติของสารวัตถุงาน
และพลังงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายการใช้ประโยชน์จากทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม
3. ป้องกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
4. สังเกตและอภิปรายสมบัติและองค์ประกอบของโครงสร้างอะตอม ธาตุ และตารางธาตุ
5. สังเกตและอภิปรายชนิดของแรง การเคลื่อนที่ของวัตถุ งาน และพลังงาน
สมรรถนะรายวิชา
1 การนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์
2 ประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในชีวิตประจำวัน และ
วิชาชีพ
3 คำนวณแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ แรง การเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน

ประเด็นออกข้อสอบ
1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.2 โครงงานวิทยาศาสตร์
- ประเภทโครงงาน
- หลักการทำโครงงาน
- ประโยชน์
สาระสำคัญ
ทักษะทางวิทยาศาสตร์มีทั้งหมด 13 ทักษะ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือทักษะพื้นฐาน 8 ทักษะ และทักษะผสมผสาน 5 ทักษะ การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงานอย่างมีระบบ คิดวิเคราะห์ ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาหรือตอบคำถามที่สงสัยด้วยการลงมือทำด้วยตนเองโดยอาศัยทักษะทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ ทำให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง และเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนได้รู้จักวิธีคิดอย่างมีเหตุผล มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของธรรมชาติ อันเป็นพื้นฐานส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นนักประดิษฐ์คิดค้น และเป็นนักพัฒนาต่อไป
2ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 การจำแนกประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ
2.2 ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ
2.3 ปัญหาสิ่งแวดล้อม
2.4การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสาระสำคัญ
สาระสำคัญ
ทรัพยากรธรรมชาติมีบทบาทสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด มนุษย์แบ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกเป็นหลายประเภท ควรมีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด มนุษย์จึงควรสร้างแนวทางเพื่อให้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอยู่อย่างยั่งยืน

3 ระบบนิเวศ
3.1 องค์ประกอบของระบบนิเวศ
3.2 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
3.3 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
3. 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
สาระสำคัญ
ระบบนิเวศเป็นระบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน หรือสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันก็ได้ สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศมีอยู่ 3 กลุ่ม คือ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย มีความสัมพันธ์กันในแง่ของการกินกันเป็นทอดๆแบบห่วงโซ่อาหาร ซึ่งการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ จะเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันในระบบนิเวศมีความสัมพันธ์กันหลายแบบ ได้แก่ ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน ภาวะพึ่งพา ภาวะล่าเหยื่อ ภาวะเกื้อกูล ภาวะการแข่งขัน ภาวะการล่าเหยื่อ ภาวะปรสิต ภาวะการย่อยสลาย ภาวะเป็นกลาง และภาวะการหลั่งสารยับยั้งการเจริญเติบโต
ระบบนิเวศมีดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดพลังงาน และจะมีความสมดุลได้นั้นจะต้องได้รับพลังงานอย่างเพียงพอ การถ่ายทอดพลังงานในระบบนเวศจะผ่านทางโซ่อาหาร หรือสายในอาหาร ซึ่งเป็นไปตามกฎ 10 เปอร์เซ็นต์

4 สารและสมบัติของสาร
4.1 โครงสร้างอะตอม
4.2 ธาตุและตารางธาตุ
4.3 พันธะเคมีและสมบัติของสาร
4.4 ประโยชน์และโทษของสาร
สาระสำคัญ
ธาตุ และตารางธาตุ สมบัติของธาตุ สสารแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะตัว ที่เรียกว่าสมบัติของสาร ซึ่งอะตอมเป็นโครงสร้างที่เล็กที่สุดของสสาร โครงสร้างอะตอม และพันธะเคมีมีความสัมพันธ์กับสมบัติของสสาร
5. แรงและการเคลื่อนที่
5.1 ชนิดของแรง
5.2 ผลของแรง
5.3 ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่
5.4 ลักษณะการเคลื่อนที่
สาระสำคัญ
แรง คือ อำนาจอย่างหนึ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ ผลของแรงทำให้วัตถุเปลี่ยน ความเร็ว เปลี่ยนทิศทาง เปลี่ยนขนาดรูปร่างของวัตถุ แรงในธรรมชาติ มี 4 ชนิด ได้แก่ แรงโน้มถ่วงของโลก แรงแม่เหล็ก แรงไฟฟ้าสถิต แรงนิวเคลียร์ ในชีวิตประจำวันจึงมีแรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากแรงในธรรมชาติ เช่น แรงเสียดทาน แรงตึงในเส้นเชือก แรงจากสปริง
การเคลื่อนที่ของวัตถุมีหลายรูปแบบ แบ่งตามลักษณะของการเคลื่อนที่ได้ 3 ประเภท ได้แก่ การเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่ง การเคลื่อนที่แบบหมุน และการเคลื่อนที่แบบสั่น ในการเคลื่อนที่จะมีปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระยะทาง การกระจัด ความเร็ว ความเร่ง เวลา การเรียนรู้เกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้
6. งาน และพลังงาน
6.1 ความหมายของงาน และพลังงาน
6.2 งาน
6.3 พลังงาน
6.4 การนำไปใช้ในการคำนวณ
สาระสำคัญ
งาน คือ ผลคูณระหว่างแรงกับระยะทางในการเคลื่อนที่ของวัตถุตามแนวแรง

เมื่อ W = งาน มีหน่วย เป็น นิวตัน.เมตรหรือจูล (N.m , J)
F = แรง มีหน่วย เป็น นิวตัน , N (kg.m/s2)
S = ระยะทาง มีหน่วย เป็น เมตร (m)
พลังงานเป็นอำนาจที่ทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนแปลง พลังงานมีหลายรูปแบบ เช่น พลังงานกล พลังงานความร้อน พลังงานน้ำ
พลังงานลม พลังงานจากแสงอาทิตย์ และอื่นๆ พลังงานกล แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ พลังงานจลน์ และพลังงานศักย์
พลังงานจลน์ เป็นพลังงานที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่

เมื่อ = พลังงานจลน์ มีหน่วย จูล (J)
m = มวล มีหน่วย กิโลกรัม (kg)
v = ความเร็ว มีหน่วย เป็น เมตรต่อวินาที (m/s)

พลังงานศักย์ เป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุที่หยุดนิ่ง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ พลังงานศักดิ์โน้มถ่วง และพลังงานศักย์ยึดหยุ่น
พลังงานศักดิ์โน้มถ่วง

เมื่อ = พลังงานศักย์โน้มถ่วง มีหน่วย จูล (J)
m = มวล มีหน่วย กิโลกรัม (kg)
g = ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก มีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที2 (m/s2)
h = ความความสูง มีหน่วย เป็น เมตร (m)
พลังงานศักย์ยึดหยุ่น

เมื่อ = พลังงานศักย์ยึดหยุ่น มีหน่วย จูล (J)
m = มวล มีหน่วย กิโลกรัม (kg)
x = ระยะทางในการยึดและหดตัวของ สปริง มีหน่วย เป็น เมตร (m)


วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์
1.ข้อใด ไม่ใช่ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อการสังเกต *
1 point
2. น้ำตาลทราย หมายถึง สารที่เป็นของแข็ง มีรูปร่างเป็นเม็ดเล็ก ๆ มีรสหวาน ละลายน้ำได้ดีจัดเป็น ทักษะใด *
1 point
3. “ถ้าขี้เลื่อยซับกลิ่นได้ ดังนั้นกลิ่นขี้หมูจะลดลง” จากข้อความข้างต้นเป็นทักษะใด *
1 point
4. ในการจัดทำโครงงานใครควรเป็นผู้ที่เลือกหัวข้อเรื่อง *
1 point
5. “ถ้าขี้เลื่อยซับกลิ่นได้ ดังนั้นกลิ่นขี้หมูจะลดลง” อยู่ในโครงงานประเภทใด *
1 point
6. เครื่องจักรตอกไม้ไผ่ จัดเป็นโครงงานประเภทใด *
1 point
7. การเขียนรายงานโครงงานที่ถูกต้องควรเรียงลำดับตามข้อใด *
1 point
8. การเสนอและจัดแสดงผลงาน ต้องประกอบไปด้วยวัสดุคงทนถาวรทั้งหมดกี่แผ่น *
1 point
9. ทรัพยากรในข้อใดแตกต่างจากพวก
1 point
10.ข้อใดจัดเป็นการใช้น้ำอย่างอนุรักษ์ *
1 point
11. มนุษย์เป็นตัวการที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีสิ่งใดเป็นตัวเร่งให้เกิดปัญหาดังกล่าว *
1 point
12.ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินโดยทั่วไป *
1 point
13. จากเหตุการณ์บุกรุกป่าสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นักศึกษาคิดว่าข้อใดเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด *
1 point
14. ระบบนิเวศประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตกลุ่มใดบ้าง *
1 point
15. พืชสร้างอาหารเองได้โดยการสังเคราะห์แสง ข้อใดคือวัตถุดิบในการสังเคราะห์แสงของพืช
1 point
16. ข้อใดมีความสัมพันธ์เช่นเดียวกับไลเคนบนต้นไม้ใหญ่ *
1 point
17. ข้อใดมีความสัมพันธ์ต่างจากข้ออื่น *
1 point
18. จากห่วงโซ่อาหาร สิ่งมีชีวิตชนิดใดเป็นผู้บริโภคอันดับที่ 2 ผัก แมลง กบ งู หยี่ยว *
1 point
19. ข้อใดเป็นไปตามหลักการถ่ายทอดพลังงานตามกฎ 10 เปอร์เซ็นต์ ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้บริโภค ผู้บริโภค พลังงาน ลำดับที่ 1 ลำดับที่2 ลำดับที่3 10000 จูล *
1 point
20. ข้อใดเป็นอิทธิพลของแสงต่อการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ *
1 point
21. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1 point
21. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับจำนวนโปรตอน อิเล็กตรอน และนิวตรอนของธาตุโซเดียม
1 point
23. จากภาพแสดงการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมของธาตุ X
1 point
Captionless Image
24. จากข้อมูลต่อไปนี้ ธาตุในข้อใดเสถียรภาพมากที่สุด *
1 point
25. สาร A ละลายน้ำ และนำไฟฟ้าได้ แสดงว่า อะตอมของธาตุเป็นองค์ประกอของสาร A มีพันธะเคมีแบบใด *
1 point
26. ข้อใดจัดเป็นสารละลาย *
1 point
27. ถ้านักเรียนต้องการของขจัดคราบสบู่ในห้องน้ำ นักเรียนจะใช้สารชนิดใด *
1 point
28. หากต้องการใช้น้ำยาขจัดคราบสกปรกตามพื้นห้อง ข้อใดไม่ควรปฏิบัติ *
1 point
29. มนุษย์นำความรู้เกี่ยวกับเรื่องแรงโน้มถ่วง ไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับสิ่งใด *
1 point
30. ในขณะที่รถยนต์กำลังวิ่ง แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระกว่างล้อรถกับพื้นถนนมีลักษณะอย่างไร *
1 point
31. ในการทดสอบสมรรถนะของรถยนต์คันหนึ่งโดยการเพิ่มความเร็วจากการหยุดนิ่ง จนเป็น 30 เมตร/วินาที ได้ภายในเวลา 10 วินาที รถยนต์คันนี้มีความเร่งเท่าไร *
1 point
32. นักกรีฑาวิ่งผลัด 4×100 เมตร ทีมชนะเลิศได้ใช้เวลา 40 วินาที อยากทราบว่าความเร็วเฉลี่ย มีค่าเท่าไร *
1 point
33. นักทุ่มน้ำหนักต้องการทุ่มน้ำหนักให้ไปได้ไกลที่สุดจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไร *
1 point
34. ข้อใดกล่าวถูกต้อง *
1 point
35. ข้อใดเกิดงาน *
1 point
36. ข้อใดกล่าวถูกต้อง *
1 point
37. ข้อใดกล่าวถูกต้องเมื่อปล่อยวัตถุตกจากที่สูง *
1 point
38. ข้อใดกล่าวถูกต้อง *
1 point
39. งานจากการแบกวัตถุมวล 2 kg เดินตามแนวระนาบได้ระยะทาง 20 m ถ้าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ 10 m/s2 *
1 point
40. วัตถุมวล 5 kg อยู่สูงจากพื้น 10 เมตร ข้อใดถูกต้อง ถ้าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก เท่ากับ 10 m/s2 *
1 point
41. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการอนุรักษ์พลังงาน *
1 point
42. ปริมาณใดมีผลต่อพลังงานจลน์ *
1 point
43. แรง 20 นิวตัน ดันวัตถุเป็นระยะทาง 5 เมตร จะเกิดงานเท่าไร *
1 point
44. วัตถุชิ้นหนึ่งถ้าความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของความเร็วเดิม พลังงานของวัตถุจะเปลี่ยนไปอย่างไร *
1 point
Submit
This form was created inside of วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์. Report Abuse - Terms of Service