แบบประเมินสุขภาพจิตสำหรับบุคลากรสาธารณสุข (8จังหวัด)
ข้อแนะนำ

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลตนเอง ของบุคลากรสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 จึงทำแบบประเมินความเครียด (ST-5) และแบบประเมินภาวะหมดไฟ(Burn out)
เพื่อให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขนำผลที่ได้ไปวางแผนดูแลสุขภาพจิตของบุคลากรสาธารณสุขต่อไป
การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลสุขภาพจิต เท่านั้น
และข้อมูลของท่าน เราจะเก็บเป็นความลับ
ข้าพเจ้ายินยอมให้ข้อมูลกับกรมสุขภาพจิตเก็บข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามดูแลสุขภาพจิต บุคลากรสาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานในภาวะการระบาดของโรค COVID-19 *
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ-สกุล *
Your answer
เพศ *
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
หน่วยงาน *
Your answer
จังหวัด ที่ปฏิบัติงาน *
Required
ประเภทบุคลากรกลุ่มเสี่ยง
แบบประเมิน (ST-5)ความเครียดเกิดขึ้นได้กับทุกคน สาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดมีหลายอย่าง เช่น รายได้ไม่เพียงพอ ภัยพิบัติต่างๆ ที่ทำให้เกิดการสูญเสีย การเจ็บป่วย เป็นต้น ขอให้ท่านลองประเมินตนเอง โดยให้คะแนน 0-3 ที่ตรงกับความรู้สึกของท่านคะแนน 0 หมายถึง เป็นน้อยมากหรือแทบไม่มี คะแนน 1 หมายถึง เป็นบางครั้ง คะแนน 2 หมายถึง เป็นบ่อยครั้ง คะแนน 3 หมายถึง เป็นประจำ
แบบประเมินความเครียด ST-5
แทบไม่มี(0คะแนน)
เป็นบางครั้ง(1คะแนน)
บ่อยครั้ง(2คะแนน)
เป็นประจำ(3คะแนน)
มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับ หรือนอนมาก
มีสมาธิน้อยลง
หงุดหงิด/กระวนกระวาย/ว้าวุ่นใจ
รู้สึกเบื่อ เซ็ง
ไม่อยากพบปะผู้คน
การแปลผลคะแนน
ผลคะแนน 0-4 หมายถึง เครียดน้อย
คะแนน 5-7 หมายถึง เครียดปานกลาง
คะแนน 8-9 หมายถึง เครียดมาก
คะแนน 10-15 หมายถึง เครียดมากที่สุด
คำแนะนำ
1. เครียดน้อย เป็นความเครียดในชีวิตประจำวัน ซึ่งแต่ละคนสามารถปรับตัวได้เองไม่เกิดปัญหาสุขภาพของตนเอง
และท่านยังสามารถช่วยดูแลบุคคลอื่นๆ ในครอบครัวและชุมชนได้ด้วย
2. เครียดปานกลาง ในภาวะวิกฤตหรือภัยพิบัติบุคคลต้องเตรียมพร้อมในการจัดการกับปัญหาต่างๆ จนทำให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้น
ในระดับปานกลาง ซึ่งถือว่าเป็นปกติเพราะทำให้เกิดความกระตือรืนร้นในการเผชิญปัญหา
3. เครียดมาก ในภาวะวิกฤตหรือภัยพิบัติต่างๆ อาจทำให้เกิดการตอบสนองที่รุนแรงขึ้นชั่วคราว ซึ่งมักจะลดมาเป็นปกติหลังเหตุการณ์
อย่างไรก็ตามท่านควรมีการจัดการความเครียดดังต่อไปนี้
- การฝึกหายใจคลายเครียด
- การพูดคุยกับคนใกล้ชิด การสวดมนต์ไหว้พระ การช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสบปัญหาจะช่วยให้ความเครียดลดลง - การมีความหวังว่า เราจะฝ่าฟันอุปสรรคหรือปัญหาครั้งนี้ไปได้และมองเห็นด้านบวก เช่น อย่างน้อยก็ยังรักษาชีวิตไว้ได้ มีคนเห็นใจและมีการช่วยเหลือจากฝ่ายต่างๆ
- มองข้ามความขัดแย้งเก่าๆ ในอดีตและรวมตัวกันช่วยให้ชุมชนผ่านวิกฤตไปได้
- ภายใน 2 สัปดาห์ ท่านควรไปพบแพทย์เพื่อประเมินซ้ำว่าความเครียดลดลงหรือไม่เพราะความเครียดที่มากและต่อเนื่องอาจนำไปสู่โรควิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้ ซึ่งจะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์
4. เครียดมากที่สุด เป็นความเครียดที่รุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะร่างกาย ทำให้อ่อนแอ เจ็บป่วยง่าย และต่อภาวะจิตใจจนอาจทำให้เกิดโรควิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายจะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ทันที และได้รับการดูแลต่อเนื่องไปอีก 3-6 เดือน
แบบประเมินภาวะหมดไฟ(Burn out)
ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านมีความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ รู้สึกหมดพลัง หมดหวัง สูญเสียพลังงานทางจิตใจหรือไม่ *
Required
แปลผลแบบประเมิน
3คะแนนขึ้นไป ท่านมีภาวะเสี่ยงต่อการหมดไฟในการทำงาน ควรดูแลตนเองเบื้องต้น โดยอาจเริ่มจากการผ่อนคลายความเครียด (การฝึกหายใจ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ) หากมีความเครียดเรื้อรัง หรือส่งผลกระทบต่อการทำงาน ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิต (สายด่วนให้คำปรึกษาสุขภาพจิตสำหรับบุคลากรสาธารณสุข โทร. 081-174-9830)
แบบคัดกรองด้วย 2 คำถาม (2Q)
1. ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี้ ท่านรู้สึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวัง หรือไม่ *
2. ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี้ท่านรู้สึก เบื่อ ทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน หรือไม่ *
แปลผล
ถ้าคำตอบมีข้อใดข้อหนึ่ง หรือทั้งสองข้อ(มีอาการใดๆในคำถามที่1 และ 2 ) หมายถึง "เป็นผู้มีความเสี่ยง" หรือ "มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้า" ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิต ต่อไป
แบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8 คำถาม (8Q) *
ไม่มี
มี
คิดอยากตาย หรือ คิดว่าตายไปจะดีกว่า
อยากทำร้ายตัวเอง หรือ ทไให้ตัวเองบาดเจ็บ
ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมารวมวันนี้ คิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย
ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมารวมวันนี้ มีแผนที่จะฆ่าตัวตาย
ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมารวมวันนี้ ได้เตรียมการที่จะทำร้ายตัวเอง หรือเตรียมการจะฆ่าตัวตายโดยตั้งใจว่าจะให้ตายจริงๆ
ได้ทำให้ตนเองบาดเจ็บ แต่ไม่ตั้งใจจะทำให้เสียชีวิต
ได้พยายามฆ่าตัวตายโดยคาดหวัง/ตั้งใจที่จะให้ตาย
ตลออดชีวิตที่ผ่านมาท่านเคยพยายามฆ่าตัวตาย
แหล่งอ้างอิง : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (Department of Mental Health, Ministry of Public Health) เบอร์ติดต่อ : 038-199-657
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy