แบบประเมินผลจัดโครงการพัฒนาความรู้ก้าวสู่วิชาชีพ (กิจกรรมที่ ๒)ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ตอนที่๑ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วม
ชั้นปี *
๑. เพศ *
๒. อายุ *
Your answer
ตอนที่ ๒ โปรดพิจารณาความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของโครงการโดยเลือกในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
๕ = มากที่สุด
๔ = มาก
๓ = ปานกลาง
๒ = น้อย
๑ = น้อยที่สุด
ความพึงพอใจต่อ กระบวนการดำเนินงาน
๑. การประชาสัมพันธ์โครงการ *
๒. การกำหนดกิจกรรมในการดำเนินการมีความเหมาะสมกับชั้นปี *
๓. กิจกรรม การเชื่อมโยงเนื้อหารายวิชากับการสอบสภา *
๔. กิจกรรม การสร้างแรงบันดาลใจ สู่เป้าหมายพิชิตข้อสอบสภา *
๕. กิจกรรม สอบวัดความรู้ ตามสมรรถนะชั้นปี *
๕. กิจกรรม สอบวัดความรู้ ตามสมรรถนะชั้นปี *
๖. กิจกรรม การประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE) (ปี ๑ ไม่ต้องตอบ) *
๗. ระยะเวลาของการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม *
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
๘. ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม *
๙. อาหารกลางวันและอาหารว่าง *
๑๐. ความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม *
ด้านคุณภาพการจัดโครงการ
๑๑. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ *
๑๒. ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ *
ความคิดเห็นอื่น ๆ
1.ท่านคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ในการพัฒนาความรู้ก้าวสู่วิชาชีพ
- กิจกรรมพบครูประจำชั้น
Your answer
- กิจกรรมการเชื่อมโยงเนื้อหารายวิชากับการสอบสภา
Your answer
- การสร้างแรงบันดาลใจสู่เป้าหมายพิชิตข้อสอบสภา
Your answer
- กิจกรรมสอบวัดความรู้ ตามสมรรถนะชั้น ปี
Your answer
- กิจกรรมการประเมินทักษะทางคลินิก(OSCE) (ปี ๑ ไม่ต้องตอบ)
Your answer
2. กิจกรรมโครงการสามารถเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพได้หรือไม่
Your answer
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้มีอย่างไรบ้าง
Your answer
4. ท่านคิดว่าควรพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมโครงอย่างไรบ้าง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น. Report Abuse