แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน อบต.หนองแวง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  ได้จัดทำแบบสอบถามความถึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่  1  :  ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับบริการ
1. เพศ
Clear selection
2. อายุ
Clear selection
3. การศึกษา
Clear selection
4. อาชีพ
Clear selection
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
1.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
1.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
1.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
2.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
2.2 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
2.3 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ที่นั่งรอรับบริการ
3.2 มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ
3.3 อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
 4.ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy