วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตบัณฑิตชั้นปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2562
4 หมายถึง แสดงพฤติกรรมได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ และสามารถอธิบายให้เหตุผลสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ได้
3 หมายถึง แสดงพฤติกรรมได้อย่างถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถอธิบายให้เหตุผลสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ได้
2 หมายถึง แสดงพฤติกรรมได้ถูกต้องเพียงบางส่วน ต้องได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจึงจะมีความถูกต้องสมบูรณ์
1 หมายถึง แสดงพฤติกรรมได้ถูกต้องเมื่อมีตัวอย่างให้ศึกษาเพิ่มเติม หรือต้องได้รับการสอนซ่อมเสริม

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ผลการประเมินผลการเรียนรู้ด้านจริยธรรม (ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 1)
1.1 มีความซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลา
1.1.1 มีความชื่อสัตย์ *
1
2
3
4
1 พฤติกรรมสุจริต ซื่อตรงในการเรียน การสอบ ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
2 ไม่นำของผู้อื่นมาเป็นของตน
3 ไม่แอบอ้างผลงานของผู้อื่นหรือนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือนจากความจริง
1.1.2 มีวินัย *
1
2
3
4
1. มีความมุ่งมั่นในการเรียน/ทำงานอย่างเต็มความสามารถ
2. แสดงความเคารพอย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ
3. เป็นแบบอย่างของการรักษาความเป็นระเบียบของสถานที่สิ่งแวดล้อม
4. แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย ถูกต้องตามกาลเทศะ
5. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย แหล่งฝึกและสังคม
1.1.3 ตรงต่อเวลา *
1
2
3
4
1. เข้าเรียนหรือฝึกปฏิบัติงานตรงเวลา
2. ส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนด
3. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตรงต่อเวลา
1.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม *
1
2
3
4
1 มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และเป็นแบบอย่างของการมีสุขภาพที่ดี
2 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนประสบความสำเร็จ ทันเวลาเป็นแบบอย่างกับผู้อื่น
3 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของวิทยาลัย วิชาชีพและสังคม
4 ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
5 ยอมรับผลการกระทำของตนเอง และพร้อมที่จะพัฒนา
1.3 สามารถใช้ดุลยพินิจในการจัดการประเด็นหรือปัญหาทางจริยธรรม *
1
2
3
4
1 ระบุปัญหาเชิงจริยธรรมที่พบในชีวิตประจำวัน และในการปฏิบัติงาน
2 เลือกวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลโดยใช้หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
3 เป็นแบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรม
1.4 แสดงออกถึงการเคารพสิทธิคุณค่า ความแตกต่างและศักดิ์ศรีของความเป็นตนเอง *
1
2
3
4
1 มีทัศนคติที่ดีเห็นคุณค่าของคนเอง และผู้อื่น
2 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และผู้รับบริการ
3 เปิดโอกาสให้ผู้อื่นและผู้รับการบริการได้แสดงความคิดหรือ พฤติกรรมในแบบของตนเอง
4 ยอมรับพฤติกรรมของผู้อื่นและผู้รับบริการโดยไม่ตัดสินจากความคิดของตนเอง
5 ปฏิบัติต่อผู้อื่นและผู้รับบริการโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (ความเป็นปัจเจกบุคคล)
1.5 แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะคำนึงถึงส่วนรวมและสังคม *
1
2
3
4
1. กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
2. ดูแลรักษา สาธารณะสมบัติ
3. ร่วมแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของส่วนรวม
4. อุทิศตน ชักชวน หรือเป็นผู้นำในการบำเพ็ญประโยชน์ทุกครั้งเมื่อมีโอกาส
6. แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาลตระหนักในคุณค่าวิชาชีพและสิทธิของพยาบาล *
1
2
3
4
1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาลในทางที่ดี
2 ปฏิบัติตนตามบทบาทของนักศึกษาพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
3 ให้บริการตรงตามความต้องการของผู้รับบริการภายใต้ขอบเขตของวิชาชีพการพยาบาล
4 ให้บริการด้วยความเต็มใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ผลการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 3)
3.1 สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายวิเคราะห์และเลือกใช้ข้อมูลในการอ้างอิงเพื่อพัฒนาความรู้และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ *
1
2
3
4
1. สามารถค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการได้ด้วยตนเอง
2. เลือกแหล่งสารสนเทศ วิธีการ หรือเครื่องมือที่จะใช้สืบค้นข้อมูล
3. สืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และเชื่อถือได้
4. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและเชื่อถือได้
5. สืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน
6. วิเคราะห์ข้อมูล และอธิบายเหตุผลได้อย่างถูกต้อง
7. เลือกใช้ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นไปใช้ในการอ้างอิงเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการ/วิชาชีพ
8. วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และให้ข้อเสนอโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค
3.2 สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานละบอกถึงผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาได้ *
1
2
3
4
1. รวบรวมข้อมูลและมองปัญหาอย่างครอบคลุม
2 แยกแยะ เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์อย่างเป็นระบบ
3 ตั้งสมมติฐานและหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
4 สร้างข้อสรุปความคิดรวบยอดของสถานการณ์ได้
5 วางแผนแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สมเหตุสมผล โดยเชื่อมโยงความรู้ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
6 นำผลที่ได้จากการแก้ปัญหา มาพัฒนาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
3.3 สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทางการวิจัยและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาการศึกษาและปัญหาทางสุขภาพ *
1
2
3
4
1 สังเกต/ศึกษาข้อมูลเพื่อระบุปัญหาและกำหนดขอบเขตของปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2 กำหนดขอบเขตปัญหาสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
3 ตั้งสมมติฐาน จากข้อมูลที่ได้เพื่อนำไปสู่การวางแผนแก้ปัญหาสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
4 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบ สมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าถูกหรือผิด โดยมีหลักฐานยืนยันอาจทำได้โดยการสังเกต หรือการทดลองได้อย่างเหมาะสม
5 เลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ
6 เลือกนวัตกรรม หรือแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาสุขภาพเหมาะสม
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 4)
4.1 ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้รับบริการผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง *
1
2
3
4
1 การเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ หรือการพูดในเชิงบวกกับผู้ร่วมงาน/ผู้รับบริการ และทีมสหวิชาชีพ
2 แสดงกิริยาท่าทางเหมาะสมกับสถานการณ์และกาลเทศะ
3 รับฟังความคิดเห็นหรือเปิดใจรับฟัง
4 เผชิญปัญหาและอุปสรรคในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
5 แสดงพฤติกรรมบริการที่เหมาะสมกับผู้เกี่ยวข้อง
4.2 สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและสมาชิกทีมในบริบทหรือสถานการณ์ที่หลากหลาย
บทบาทผู้นำ *
1
2
3
4
1. กำหนดความต้องการและการบรรลุความสำเร็จร่วมกัน
2. ตัดสินใจได้เหมาะสมตามสถานการณ์
3. กระตุ้นและเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการปฏิบัติงาน
4. อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในทีมและทีมสหวิชาชีพให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ประสานความร่วมมือกับผู้บริหาร ผู้ร่วมงานและทีมสหสาขาวิชาชีพ
6. บริหารทีมด้วยความยืดหยุ่นและยึดหลักการมีส่วนร่วม
7. กำกับ ติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน
8. จัดการกับปัญหา หรือข้อโต้แย้งอย่างเหมาะสม
บทบาทสมาชิกทีม *
1
2
3
4
1. ให้ความร่วมมือในการทำงานของทีม/ทีมสหวิชาชีพ
2. เสนอข้อมูล/ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เชิงสร้างสรรค์
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ทำร่วมกัน
4. ทบทวนผลการดำเนินงานและวิธีในการทำงานของทีม
5. ร่วมรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4.3 สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น *
1
2
3
4
1 แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นเหตุเป็นผล
2 ให้ความคิดเห็นเชิงพัฒนา
3 เสนอ/ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการป้องกันปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
4 ให้ข้อคิดเห็นโดยมีข้อมูลด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์
5 เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ผู้รับบริการ และทีมสหวิชาชีพ
4.4 แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง *
1
2
3
4
1 การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในวิทยาลัยหรือชุมชนอย่างเหมาะสม
2 มีส่วนร่วมในการวางแผนการแก้ปัญหาสังคม/วิชาชีพภายใต้ข้อมูลที่เป็นจริงอย่างสมเหตุผล
3 มีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ปัญหาสังคม/วิชาชีพตามที่กำหนดไว้
4 มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล และนำผลที่ได้มา วิเคราะห์อย่างสมเหตุผล
5 ให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนวทางเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม/วิชาชีพไปในทางที่ดีขึ้น
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 5)
5.1 สามารถประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในการปฏิบัติงาน *
1
2
3
4
1 ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
2 เลือกใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ มาคำนวณ/วิเคราะห์ข้อมูลในการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง
3 สรุปผล และนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในรูปแบบที่สื่อความหมายได้ชัดเจน
4 นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ในการเปรียบเทียบ อ้างอิง เพื่อใช้ในการพยาบาลได้อย่างสมเหตุผล
5.2 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ *
1
2
3
4
1. พูดภาษาไทยเชิงวิชาการและวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง
2. เขียนภาษาไทยเชิงวิชาการและวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง
3 พูดภาษาอังกฤษพื้นฐานเชิงวิชาการและวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง
4 เขียนภาษาอังกฤษพื้นฐานเชิงวิชาการและวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง
5 สรุปสาระจากการฟังภาษาไทยวิชาการและวิชาชีพได้ถูกต้อง
6 สรุปสาระจากการฟังภาษาอังกฤษวิชาการและวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง
7 สรุปสาระจากการอ่านภาษาไทยวิชาการและวิชาชีพได้ถูกต้อง
8. สรุปสาระจากการอ่านภาษาอังกฤษวิชาการและวิชาชีพได้ถูกต้อง
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม *
1
2
3
4
1. เลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือข้อมูล
2. เลือกใช้วิธีการ/สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือข้อมูล
3. ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามหลักจริยธรรม
4.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้อื่น (หลักความเป็นส่วนตัว : Information Privacy)
4.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไม่บิดเบือนข้อมูล (หลักความถูกต้อง : Information Accuracy)
4.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดย อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล (หลักความเป็นเจ้าของ : Information Property)
4.4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านช่องทางที่ได้รับอนุญาต (หลักการเข้าถึงข้อมูล : Data Accessibility)
5.4 สามารถสื่อสารเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการสุขภาพอย่างปลอดภัย *
1
2
3
4
1. สื่อสารกับผู้รับบริการด้วยภาษา น้ำเสียง และท่าทีสุภาพ
2. อธิบายเหตุผลทางการพยาบาลได้ถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่าย
3. ปรับวิธีการสื่อสารได้เหมาะสมกับผู้รับบริการ
4. สื่อสารกับผู้รับบริการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการ
ด้านทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ (ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ 6)
6.2 สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล และการผดุงครรภ์ *
1
2
3
4
1. ปฏิบัติการพยาบาล/การผดุงครรภ์ ให้กับผู้รับบริการที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน โดยคำนึงถึงภาวะสุขภาพของบุคคลที่ตอบสนองมิติด้านกาย จิต สังคม และ จิตวิญญาณ
2. ปฏิบัติการพยาบาล/การผดุงครรภ์ ให้กับผู้รับบริการที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน เพื่อความปลอดภัยของผู้บริการ
3. ปฏิบัติการพยาบาล/การผดุงครรภ์ ให้กับผู้รับบริการที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์ ศิลปะการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์
4. ปฏิบัติการพยาบาล/การผดุงครรภ์ ให้กับผู้รับบริการที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน โดยอาศัยหลักกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
5 ปฏิบัติการพยาบาลที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน ด้วยความเอื้ออาทร
6.3 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ด้วยความเมตตา กรุณา และเอื้ออาทร โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย ความหลากหลายวัฒนธรรม *
1
2
3
4
1 เอาใจใส่ ห่วงใย ให้กำลังใจผู้รับบริการ
2 ไวต่อความรู้สึก คำพูด และพฤติกรรมของผู้รับบริการ และตอบสนองได้อย่างเหมาะสม
3 สื่อสารกับผู้รับบริการด้วยถ้อยคำ น้ำเสียง สุภาพ นุ่มนวลและเป็นมิตร
4 ให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการก่อนให้การพยาบาลทุกครั้ง
5 รับฟังความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้รับบริการโดยไม่ตัดสิน
6 ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
7 ปฏิบัติการพยาบาล/การผดุงครรภ์ โดยคำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น สิทธิผู้ป่วย และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
8 หาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับผู้รับบริการในการปฏิบัติการพยาบาล/การผดุงครรภ์ ตามความเชื่อ วัฒนธรรมของผู้รับบริการ และสอดคล้องกับแผนการรักษา
6.4 สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลได้ทั้งในสถานการณ์จำลองและในสถานการณ์จริง *
1
2
3
4
1 การประเมินสภาพ (ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลอง)
1 รวบรวมข้อมูลจากการซักประวัติ/แฟ้มประวัติ/บุคคลและการตรวจร่างกายได้ครบถ้วน
2 ตรวจร่างกายได้ครบถ้วน เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพของผู้รับบริการ
3 รวบรวมข้อมูลได้ครอบคลุมด้านกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ
4 รวบรวมข้อมูลได้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ
5 จำแนกประเภทข้อมูล แปลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
6 บันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ
2.วินิจฉัยปัญหาทางการพยาบาล (ในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลอง) *
1
2
3
4