แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ของคณะวิชา    ภายใต้หัวข้อ "Google Scholar กับคนวิจัย"  ในวันที่ ๗,๑๔,๒๑ และ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / หรือเติมข้อความลงในแบบประเมินที่ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้เข้าร่วมอบรม
๑.  หน่วยงานที่สังกัด   *
๒. ประสบการณ์การทำวิจัย   *
๓. ลักษณะงานวิจัยที่ทำ (ตอบได้มากกว่า ๑ คำตอบ) *
Required
๔. เป้าหมายที่ทำวิจัย (ตอบได้มากกว่า ๑ คำตอบ) *
Required
ตอนที่ ๒ ข้อมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ของคณะวิชา
๑. ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการบรรยายในหัวข้อ "Google Scholar กับคนวิจัย"   *
๒. เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้ยึดเป็นแบบอย่างในการทำวิจัยมากขึ้น เสริมสร้างแรงจูงใจให้กับคณาจารย์มากขึ้น *
๓. ความเหมาะสมของวิทยากรผู้บรรยาย “ผศ.ดร. ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์” *
๔. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดงาน *
๕.  ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการในครั้งนี้ *
ตอนที่ ๓  ความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม และ หัวข้อที่อยากให้จัดในครั้งถัดไป
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Southeast Asia University.