ปัญหา เทคนิค และข้อควรระวังในการจ้างเหมาค่าแรง การรับเหมาช่วง การจ้างทำของ และการจ้างแรงงาน
รหัส LK02
หลักการและเหตุผล

เรื่องของการว่าจ้าง และการทำสัญญาจ้างเป็นสิทธิ และหน้าที่ของฝ่ายนายจ้างในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆ ทุกเรื่องที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายแรงงาน แต่ในการจ้างงานบ้างครั้ง ก็เกิดปัญหา และความขัดแย้งขึ้นระหว่างนายจ้างและลูกจ้างดังนั้นในการทำงานที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนายจ้างจำเป็นที่จะต้องทราบรายละเอียดต่างๆ ที่เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายและสามารถนำมาใช้ในการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ในการจ้างงาน เพื่อลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น และเพิ่มความมีประสิทธิผลในการจ้างงาน

การอบรม ในหลักสูตรนี้ จะทำให้ท่านสามารถเข้าใจรายละเอียดและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจ้างงาน ลักษณะการจ้างงานแบบต่างๆ และสามารถเลือกวิธีการจ้างงานที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อกิจการมากที่สุด

ผลที่ได้รับจากการอบรม :
• เข้าใจความหมายของคำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน เช่น การจ้างด้วยวิธีเหมาค่าแรง ผู้รับเหมาชั้นต้น ผู้รับเหมาช่วง การจ้างทำ
ของการจ้างแรงงาน การจ้างเหมาบริการ เป็นต้น
• ทราบความแตกต่างระหว่างการจ้างงาน และสัญญาการจ้างงานแต่ละประเภท
• เข้าใจหลักในการทำสัญญาจ้างแรงงาน และปัจจัยที่ทำให้การจ้างทำของเปลี่ยนเป็นการจ้างงานซึ่งมีรายละเอียดความรับผิดชอบ ที่แตกต่างกัน
• ทราบข้อดีของการทำสัญญาจ้างงานชั่วคราว และเงื่อนไขที่ทำให้ลูกจ้างชั่วคราวกลายเป็นลูกจ้างประจำ
• ทราบข้อกำหนด เงื่อนไขที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ในกรณีที่มีการทำผิดสัญญาจ้างงาน
• สามารถเลือกวิธีการจ้างงานที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :
ไม่มี
ระยะเวลา 1 วัน
เนื้อหาหลักสูตร :
• ความหมายของการจ้างงานด้วยวิธีการเหมาค่าแรง
• ความรับผิดชอบของกิจการที่ใช้วิธีเหมาค่าแรง
• ความหมายของผู้รับเหมาชั้นต้น
• ความหมายของผู้รับเหมาช่วง
• ความรับผิดชอบของผู้รับเหมาชั้นต้น และผู้รับเหมาช่วง
• สิทธิไล่เบี้ยของผู้รับเหมาชั้นต้น และผู้รับเหมาช่วง
• ความหมายของสัญญาจ้างแรงงานพิสดาร
• เป็นสัญญาต่างตอบแทน (วันลา/วันหยุดต้องจ่าย และไม่ต้องจ่ายค่าจ้าง)
• เป็นสัญญาที่ไม่มีแบบ (ตกลงด้วยวาจา หรือโดยปริยาย สัญญาจ้างสมบูรณ์)
• ความหมายของการจ้างทำของ หรือจ้างเหมาบริการ
• ความแตกต่างของการจ้างงาน กับการจ้างทำของ
• ความแตกต่างของการจ้างเหมาค่าแรง กับการจ้างเหมาบริการ
• ความรับผิดชอบของนายจ้าง ผู้จ้างเหมาค่าแรง ผู้รับเหมาชั้นต้น และผู้รับเหมาช่วง
• ลักษณะการจ้างที่เข้าข่ายการจ้างแรงงาน และจ้างเหมาค่าแรง
• ลักษณะการจ้างที่เข้าข่ายการจ้างทำของ และจ้างเหมาบริการ
• ความหมายของสัญญาจ้าง
• ความแตกต่างของสัญญาจ้างชั่วคราว กับจ้างประจำ
• งานที่จ้างชั่วคราวโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย จะต้องไม่มีการต่อสัญญา
• ลักษณะงานที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
• ลักษณะงานโครงการที่มีใช้งานปกติของธุรกิจเป็นอย่างไร
• ลักษณะงานครั้งคราวเป็นอย่างไร
• ลักษณะงานตามฤดูกาลเป็นอย่างไร
• ข้อดีของสัญญาจ้างงานชั่วคราว 7 ประการ มีอะไรบ้าง
• เหตุใดที่นายจ้างเอางานประจำมาทำสัญญาเป็นช่วงๆ ได้
• เงื่อนไขใดที่ทำให้ลูกจ้างชั่วคราว กลายเป็นลูกจ้างประจำ
• หลักในการทำสัญญาจ้างแรงงาน
• ปัจจัยที่ทำให้การจ้างทำของกลายเป็นการจ้างแรงงาน
• ใช้วิธีการจ้างแบบใด จึงจะมีประโยชน์ต่อกิจการมากที่สุด
• ถาม-ตอบ ปัญหาข้อข้องใจ
Registration Online :
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) : *
(กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล ของท่านเป็นภาษาไทย)
Your answer
Company Name :
บริษัท หรือ หน่วยงานของท่าน
Your answer
Address : *
ที่อยู่ (ที่ออกใบเสร็จ ในนามบริษัทฯ แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียงภาษีและสาขาสำนักงานด้วย)
Your answer
Phone : *
โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โดยตรง
Your answer
Email : *
Your answer
การชำระค่าลงทะเบียน :
ท่านละ 4,000 บาท + 280 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 4,280 บาท
รับส่วนลด 10% เหลือเพียง 3,852 บาท

กรณีมีใบหัก ณ ที่จ่าย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105548121048 (สำนักงานใหญ่)

บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 42 ทูพลัส ปาร์ค ซอยลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ชำระเงินโดย: *
(กรุณาเลือกช่องทางในการชำระเงิน หากชำระแล้วสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินมาได้ที่ ไลน์ไอดี : 086580 หรือทางอีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com) ** ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ ในการสำรองที่นั่งตามลำดับการชำระค่าลงทะเบียน หากเต็ม ขอสำรองที่นั่งในรุ่นถัดไป **
วันเวลาที่เปิดอบรม : *
(กรุณาเลือกวันที่ท่านต้องการสำรองที่นั่ง)
แผนที่สถานที่อบรม
ข้อเสนอแนะ / ความต้องการอื่น ๆ
Your answer
ความต้องการพิเศษ
ด้านอาหาร
ข้อเสนอแนะ / ความต้องการอื่น ๆ
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service