แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกติกาในโลกออนไลน์

"กฎกติกาของอินเทอร์เน็ตควรเป็นอย่างไร ?"

แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 6 ข้อ ใช้เวลาทำประมาณ 2-10 นาที

ผลการสำรวจที่จะเปิดเผยสู่สาธารณะ จะเป็นสถิติภาพรวม และจะไม่มีข้อมูลที่ระบุตัวตนของผู้ตอบได้

สำรวจโดยโครงการพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ภาคประชาชน My Computer Law -- http://mycomputerlaw.in.th/

    This is a required question