แบบแจ้งความประสงค์ยกเลิกรุ่นการจัดอบรม
คำชี้แจง : ให้ผู้เสนอหลักสูตรที่ได้รับการรองจากสถาบันคุรุพัฒนาที่มีความประสงค์จะยกเลิกรุ่นการจัดอบรมเนื่องจาก กรณี ดังต่อไปนี้
1. ผู้เข้ารับการพัฒนามีจำนวนน้อยจนไม่สามารถเปิดการจัดอบรมได้
2. เกิดเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถเปิดการจัดอบรมได้ ( ตัวอย่างเช่น ภัยธรรมชาติ)

หมายเหตุ : 1. การยกเลิกรุ่นการจัดอบรม ผู้เสนอหลักสูตร ต้องเป็นผู้แจ้งยกเลิกการจัดอบรมกับทางผู้เข้ารับการ
อบรมด้วยตนเอง และต้องได้รับการตอบกลับจากผู้เข้ารับการอบรมว่ารับทราบถึงการยกเลิกการจัดอบรมในหลักสูตรนั้นๆ
2. หากเกิดความเสียหายต่อผู้เข้ารับการอบรม เนื่องจากผู้จัดอบรมไม่แจ้งยกเลิกกับผู้เข้ารับการอบรม
หรือผู้เข้ารับการอบรมไม่รับทราบถึงการยกเลิกหลักสูตรนั้นๆ ผู้จัดต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจริง

รหัสหลักสูตร *
รุ่นที่ (ตัวอย่าง กรอกรุ่นที่เป็น 01 หรือ 02 ) *
ชื่อหลักสูตร *
วันที่เริ่มอบรม ( กรอกข้อมูลเป็น เดือน วัน ปี) *
MM
/
DD
/
YYYY
วันสิ้นสุดอบรม ( กรอกข้อมูลเป็น เดือน วัน ปี) *
MM
/
DD
/
YYYY
สถานที่อบรม *
หน่วยงานผู้จัดอบรม *
ผู้ประสานงาน *
เบอร์โทรศัพท์ *
E-mail *
แนบหนังสือแจ้งความประสงค์การยกเลิก *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms