แบบสอบถามความพึงพอใจ
คำอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน เพื่อให้การดำเนิน โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
คำชี้แจง โปรดเลือกข้อมูลที่ตรงกับท่าน
เพศ *
อายุ *
การศึกษา *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ
โปรดข้อมูลที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ของท่านเพียงระดับเดียว
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = น้อยที่สุด
ด้านวิทยากร *
5
4
3
2
1
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม
5. การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้
6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร *
5
4
3
2
1
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
4. อาหาร มีความเหมาะสม
ด้านความรู้ความเข้าใจ *
5
4
3
2
1
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม
ด้านการนำความรู้ไปใช้ *
5
4
3
2
1
1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
2. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
3. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่
Your answer
หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดอบรมครั้งต่อไป ได้แก่
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม. Report Abuse - Terms of Service