แบบสอบถามความพึงพอใจ

คำอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน เพื่อให้การดำเนิน โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป

  ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป

  คำชี้แจง โปรดเลือกข้อมูลที่ตรงกับท่าน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ

  โปรดข้อมูลที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ของท่านเพียงระดับเดียว 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
  1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
  2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
  3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม
  4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม
  5. การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้
  6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม
  Please enter one response per row
  1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
  2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
  4. อาหาร มีความเหมาะสม
  Please enter one response per row
  1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม
  2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม
  Please enter one response per row
  1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
  2. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
  3. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

  This is a required question
  This is a required question